Ajjeechaa Kaashogjii: Saawudiin gaaffii shakkama Turkii gaafattee

Ajjeechaa Jamaal Kashoogjii ilaalchisee shakkaman Turkiin akka dabarfamanii kennamaniif gaafatte didan.

Adeel al-Jubiir akkas jedhan: “Nuti lammileen keenya dabarsinee hin kenninu.”

Torban tokkoon dura Pirezedaantiin Turkii Riikaap Xayyiib Erdogaan akka dabarfamanii kennamaniif kan gaafatee ture yommuu ta’u Roobii ammoo manni murtii Turkii ajaja akka qabamuu qabanii baaseera.

Sawud Arabiyaa ajjeechaa gaazexeessaa kanaa Onkoloolessa darbe qoontsilaa Sawudii Turkii keessatti raawwatameen walqabatee namoota 11 shakkaman himannaa irrati banteetti.

Turkii keessatti ajaji akka qabamaniif kan irratti darbe dursaa humna tikaafi basaasaa Sawudii duraanii Ahmad al-Assiriifi gorsaa miseensa maatii duraanii Sawud al-Qahtanii turan.

Obbo Al-Jubiir akkaataa Turkiin ittiin odeeffannoo biyya isaaniif ittiin qoodan qeeqaniiru.

“Aanga’oonni Turkii akka nuti itti isaan eegnetti miti kan argaman,” jechuudhaan madda oduu AFP ‘tti kan himan.

“Michoota keenya warra Turkii odeeffannoo mana murtii irratti itti fayyadamnu isaan gaafanneerra. Garuu akkaataa gaafanneefi argachuu qabnuun hin argatiin jirra. “

Pirezedaanti Erdogaan akka jedhanitti ajaji ajjeechaa Kashogjii sadarkaa ol-aanaa irraa dhufe garuu maqaa maatii moototaa Sawudii miidhuu hin barbaanne.

Sawud Arabiyaan maal jette?

Ilmi mootii Mohammed biin Saalmaan ajjeechaa kana keessaa qooda qabaachuu haaleera.

Abbaan alangaa biyyattii akka jedhetti Kashogjiin qoontsilaa sana keessatti sababii “gocha dabaa gaggeeffameen” kan ajaja qondaala tokkootiin taasifameen ajjeefame.

Kashogjiin yeroo qabamee wallaansoo qabaa turetti marfee summii waraanamuun ajjeefame. Booda irra ammoo qaama isaa qoontsilaa keessatti mummuranii/kukkutanii Khashoogjii warreen qoontsilaa alaan “waliin tumsan” kennamuu abbaan alangaa kun dubbateera.

Kashogjiin eenyu ture?

Akka gaazexeessaa bekkamaa tokkootti oduuwwan gurguddoo waraana Sooviyeeti Agaanistaan irratti taasifte, akkasumas ka’umsa Osaamaa Biin Laaden ilaalchisee dhaabbileen sabaa himaalee Sawudii gara garaatiif barreessaa ture.Waggoota kurnaniif maatii moototaa Sawudiitti dhiyeenyaan akka gorsaa mootummaattis tajaajilaa tureera.

Garuu waan taasifamu mormee/dhiisee bara darbe ture kan gara US’tti baqatee. Biyya itti baqate kana irraas gaazexee Waashingiteen Post jedhuuf kan barreessaa ture yommuu ta’u achi keessattis ilmaa mootichaa Mohammed biin Saalman qeeqaa ture.Maddi:-BBC

Facebook Comments