Laggeen Naayiroobii keessatti reeffi daa’immanii gatamee argame komii kaase

Ji'oota muraasa darban keessatti reeffi daa'immanni yeroo argamu kuni saddetaffaafi.

OBN Caamsaa 12, 2011- Qondaaltonni Keenyaa akka jedhanitti osoo laga Naayiroobii qulqulleessaa jiranuu reeffa daa’ima lamaa argatan. Kunneen lakkuu ta’u mala jedhame yaadameera.

Ji’oota muraasa darban keessatti reeffi daa’immanni yeroo argamu kuni saddetaffaafi.

Qondaaltonni tarii erga ulfa baasuun raawwateen booda gatamaniiru ta’a jedhani shakku. Ulfa baasuun immoo seeraan nama gaafachiisa.

Hojjettonni hedduu laga namoonni harka qalleeyyii heddu keessa jiraatan, Korogochoo, kessaa bahuufi baay’ee faalame osoo qulqulleessaniiti kana kan argatan.

Boorsaa pilaastikaa keessatti qaama daa’ima lamaa argaman tarii lakkuu ta’u mala jedhame shakkameera. Tokko keessa lubbuun turus lubbuu baraaruun hin danda’amne.

Bulchaan Naayiroobii, Maayik Soonkoo, haala sodaachisaa akka ta’eefi poolisiin Keenyaa akka qoratu gaafataniiru.

Qondaaltonni isaaniis torban tokkotti qoratani akka bira gahan yeroo kennaniiruufi.

Shakkiin bulchaa kanaa hospitaalonniifi kilinikoonni ulfa baasuu erga raawwatanii booda qaama daa’immanni lagatti naqaniiru ta’a kan jedhudha.

Dubbii Himtuun bulchaa Naayiroobii Elkaanaa Jaakob poolisiin maatii daa’imman kanaa adda baasun hin danda’amu waan jedhef reeffi daa’imman kanaa bakka argamanitti owwaalameera jedha BBC.

Qaama daa’ima saddeet laga keessa argaman alatti, reeffi ga’eessota afur du’ani yeroo laga qulqulleessuuf jedhani argameera.

Laggeen magaalaa Naayiroobii haa qulqulleessinu waamicha jedhu kantiibaan Naayiroobii dabarsaniin dargaggoonni wayita laggeen qulqulleessani reeffi kunneen kan argaman.

 

Facebook Comments