lakkoofsi namoota Ministira Muummee Tereezaa Meeyi bakka bu’uuf dorgomanii hir’achaa dhufe

OBN Wax 13, 2011 – Ministira Muummee Tereezaa Meeyi bakka bu’uuf lakkoofsi namoota dorgomaa jiranii gara sadiitti hir’ate.

Jalqabarratti namoonni Ministira Muummee Ingilizii Tereezaa Meeyi bakka bu’uuf dorgomaa turanii 10n yoo ta’u yeroo ammaa kana immoo gara sadiitti hir’ateera.

Haaluma kanaan Booris Joonseen sagalee 157 kan argatan yoo ta’u, Mikaa’el Goovi sagalee 61 fi Jaarmiin Huunti immoo sagalee 59 walduraa duubaan argataniiru.

Dorgomtoota sadeen keessa tokko Ministira Muummee ta’ee filatamuuf sagaleen itti kennama.

Bu’aan dhumaa ji’a walakeessa Adoolessaa keessa akka ifoomu ibsameera.

Maddi: BBC

Facebook Comments