Dargaggoonni Afriikaa Kibbaa xiyyaara qe’eetti hojjetaniin Kaayiroo gahan

OBN Ado. 02, 2011 – Dargaggoonni Afriikaa Kibbaa xiyyaara ofii hojjetaniin magaalaa Cape Town irraa ka’anii magaalaa guddoo Ijipti Kaayiroo qubataniiru.

Gareen xiyyaara hojjetan kunneen ijoollee umuriin isaanii waggaa 20 gadii wayita ta’u xiyyaara isaaniitiin bararuu erga eegalanii ji’a ja’a booda Kaayiroo qubataniiru.

Dargaggoonni kunneen iddoo garaagaraatii walitti dhufanii beekumsa qaban walitti ida’anii xiyyaara hojjechuu danda’an.

Xiyyaarri isaan hojjetan kun ‘Sling-4’ jedhamti, idoo teessumaa kutaa afuritti qoodame qabdi.

Xiyyaara kana hojjetanii kan xumuran gargaarsa Dhaabbata Miti Mootummaa pirojektii ‘U- Dream Global’ jedhamuuni..

Imala kiilomeetira 12,000 kana keessatti Namiibiyaa, Maalaawwii, Itoophiyaa, Zaanzibaar, Taanzaaniyaa fi Yugaandaa qubataniiru.

Hundeessituu pirojektii U-Dream kan taate paayileetiin umurii waggaa 17 Meegaan Waarnar pirojektiin kun xumuramee arguusheetti hedduu akka gammadde dubbatte.

”Ardii Afriikaa keessatti jijjiirama fiduun garaagarummaa akkanaa uumuu akka dandeeeyne biyyoota keessa qubanne hundatti agarsiisneerra. Kaayyoon keenya , yoo sammuu keenya qopheessine waan hundayyuu hojjechuu akka dandeeyu agarsiisuudha.”

Dargaggoonni kunneen biyyoota keessa qubatanii darban hundatti dargaggoota Afriikaa biroof gorsaa fi barnoota dabarsaa turan.

Torban sadi keessatti xiyyaara kana hojjetanii kan xumuran dargaggoonni kunneen warshaa Afriikaa Kibbaa kan xiyyaara oomishu irraa qaamolee xiyyaaraa fudhachuun walitti qaqqabsiisan.

Megaan Warnar fi Getaahun Makuriyaa

Abbaan Meegaan, Des Waarnar, gosa xiyyaaraa ‘Sling-4’ hojjetanii xumuruuf sa’atii 3,000 namatti fudhata jedhan.

Hojjetanii xumuruu irraa eegallee hedduu nutti cimeera jette Meegaan.

Wayita Itoophiyaa ga’an boba’aa dhabuun ammoo qormaata biraa ture.

“Wayita boba’aa argannettimmoo xiyyaarri gargaarsa teeknikaa nuuf kennuuf nu faana ture boba’aa dhangalaasuu waan jalqabeef nu faana imaluu hin dandeenye. Nama lama taanee qofaa keenya imalaa turre. Anaa fi gargaaraa Paayileetii, Diraan van den Heever” jette Meegaan.

“Rakkoo siyaasaa biyyattii keessa jiru irraan kan ka’e Sudaan irra balali’uun ammooo hedduu nu dhiphisee ture.”

Dargaggoonni Afriikaa Kibbaa wayita xiyyaara 'Sling-4' walitti suphan

Meegaan paayileetota eyyama xiyyaara balaliisisuu qaban keessaa tokkodha.

Ja’an isaaniiyyuu hojiin isaanii xiyyaara balaliisuu ni hojjetu.

Xiyyaarattiin qaamni ishee kaartaa Afriikaatiin miidhagdee, koochoo lamaan  irrattimmoo asxaan ispoonsarootaa bocameera.

Iyyamni paayileetonni kunneen qaban qormaata biraa ture, akka lafti mul’atutti xiyyaarattii duumessaa gaditti balaliisuu qabu waan ta’eef.

Imalli inni dhumaa, Finfinneerraa hanga Kaayirootti isaan taasisan, dandeettii haala hammaataa keessa darbuu paayileetotaa hedduu qore.

“Anii fi Driaan van den Heever xiyyaara boodaan nu gargaaru malee sa’atii 10’f imalleerra. Dargaggoota lama qofa taanee hanga kana imalle jechuudha” jette Meegaan.

Garee pirojektii 'U-Dream Global'
Paayileetonni lameen wayita qilleensa Kaayiroorra seenan keessoo xiyyaarichaa to’achuurratti rakkoon waan isaan mudateef buufata xiyyaaraa idil addunyaa osoo hin ga’in , buufata biyya keessaa kanuma dhiyeenya isaanii ture qubataniiru.

”Haalli sun nu jeeqee ture, garuu nageenya keenyaaf jenneetu qubanne” jedha Des Werner.

“Gidduutti quunnamtiin laafee ture, isa booda qaamni dhimmi ilaallatus dafee deebii hin kennine, kunis nu rakkisee ture” jedha dabaluun.

“Wayita qubannu qondaaltonni nu hidhuu barbaadan. Passport keenyaa fi eyyama balaliisuu keenya nu harkaa fudhatan. Boodarra garuu erga waan hunda baranii booda nuuf deebisan. Ergasii boba’aa argannee gara aswaan imalle.” jette Meegaan. BBCtu gabaase.

Facebook Comments