Reeffi dubartii Raashiyaa beekamtuu taate shaanxaa keessatti argame

OBN Ado. 24, 2011 – Ekaatirinaa Kaaraagilaanovaan dhihoo doktara ta’un kan eebbifamte yoo ta’u miidiyaa hawaasaa gubbaa baay’ee beekamti.

Dubartiin lammii Raashiyaa miidiyaa hawaasummaa Inistaagiraamii irratti beekamtu ajjeefamtee shaanxaa keessatti argamte jedhe poolisiin.

Reeffi ishee kunis mana jireenyaa magaalaa Moskoo keessatti akka argame poolisiin beeksiseera.

Ikaaterinaa Kaaraagilaanovaan umuriin ishee 24 yeroo ta’u maatiin ishee ishee dhabani jennaan ishee iyyaafachuu eegalani. Reeffii ishees gaafa Jimaataa argame.

Insitaagiraamii irratti hordoftoota 85,000 kan qabdu yoo ta’u dhihoo doktora ta’un eebbifamteetti.

Poolisiin tarii nama ishee goomatutu ajjeechaa irratti raaawwate ta’a jechuun qorachaa jira.

Miidiyaan Raashiyaa tokko akka gabaasetti dubartiin kuni dhihoo nama tokko waliin hiriyummaa jaalalaa eegalteetti.

Dabalataanis, guyyaa dhaloota ishee 30ffaa kabajuuf gara biyya Nezarlaand imaluuf yaada qabdi turte jechuun gabaaseera.

Haa ta’u malee, guyyoota isheen imala bashannanaa kanaaf eegamtutti maatiin ishee ishee dhaban.

Sababa kanaanis, nama mana kireesseefi gaafatanii yeroo mana bananii seenan reeffi ishee shaanxaa keessatti argan.

Abbaan ishii gara hospitaalaatti geessuuf ambulaansii iyyaafatanis yeroosu duutetti. Kokkee ishee irratti qaraan hubamuutu gabaafame.

Poolisiin akka jedhetti kutaa isheen jiraattu keessa nama biraa waliin waldhabuu ishees ta’e meeshaan waraanaa hin argamne jechuun miidiyaan Raashiyaa MK jedhamu Afaan Raashiyaan gabaaseera.

Itti dabaluunis, kaameraan waraabaa ture jaalalleen ishee duraanii guyyoota isheen baddetti mana ishee seenee yeroo bahu agarsiisu mul’atus inni qoratamaa jiraachuu isaa waan poolisiin dubbate hin qabu.

Aadde Kaaraglaanov yeroo hedduu suuraa ishii gad-lakkisuun beekamti.

Fuula inistaagiraamii asin gadii irratti mana ishee bareechuuf yaada akka qabdu, biyya alaas deemuu akka yaaddeefi wanta guddaa biraa dalaguuf jettu garuu kan amma waa’ee isaa dubbachuu akka hin feene himti jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments