Xiyyaarri waraanaa Paakistaan kufee caccabe

OBN Ado. 23, 2011 – Xiyyaarri waraanaa Paakistaan manneen jireenyaarratti kufee caccaabuun lubbuun namoota 17 darbe.

Xiyyaarichi leenji waraanaarra kan ture yoo ta’u, naannoo magaala Barawaanpiindiitti balaan kun kan qunname.

Balichaaniis miseensota waraanaa 5 fi lubbuun lammiilee 12 yoo darbu, namoota 12 irra immoo miidhaan akka qaqqabe miidiyaan naannichaa Raayyaa Paakiistaan wabeeffachuun gabaasaniiru.

Manneen jireenya naannoo Xiyyaarichi caccabe turan abiddaan gubachuu isaa himameera.

Ka’umsi balaa kanaa maal akka ta’e hanga ammaatti wanti beekkame hin jiru jechuun BBCn gabaaseera.

 

Facebook Comments