Raashiyaa Rooboot

Raashiyaan Roobootii gara samiitti ergite.

Raashiyaan roobootii qorattootaaf deeggarsa kenna jette gara samiitti erguu beeksifte.

Roobootiin kun ergama torbee lamaaf gara samiitti kan qajeele yoo ta’u garee qorannoo samii deeggaruufi dandeetti isaa madaaluun ergama itti kenname jedhameera.

Maqaa Skybot F-850 jedhamuun kan beekamu roobootiin kun isa jalqabaa Raashiyaan gara samiitti ergite ta’ee jira.

Giddugalli qorannoo Ameerikaa(NASA’n) bara 2011 roobootii qorattoota deeggaran 2 ergee akka ture himameera.

Roobootiin kun qorannoo samii keessatti bakka dhala namaatiif rakkisaa ta’e dhaqabuufi qaama hawaa kanneen gara alaa jiran qorachuuf akka gargaaru Rooyiters  gabaaseera.

 

Facebook Comments