Chaayinaan buufata xiyyaaraa guddicha tajaajila eegalchiifte

OBN Ful. 15, 2012 – Chaayinaan buufata xiyyaaraa isa guddichaafi kan bifa qurxumii ‘star fish’ jedhamu fakkaatuun Beejiing keessatti ijaarame tajaajilaaf banatte.

Buufanni xiyyaaraa Chaayinaa baayyee guddaadha jedhamee kunis baasii Dolaara biiliyoona 11 ta’uun ijaarame tajaajilaaf baname.

Magaalaa guddittii biyyattii Beejiing keessatti kan argamu buufanni xiyyaaraa kun Daashiing kan jedhamu yommuu ta’u kan bananii hojii jalqabsiisan pirezedaan Shii Jiinpiing turan.

Buufanni xiyaarichaa lafa iskuweer karee meetirii kuma 700 irratti kan ijaarame yommuu ta’u, hanga dirree kubbaa miilaa 98 akka qabatu gaazexaan mootummaa biyyattii Chaayinaa Deeyilii jedhu gabaaseera.

Dhaabbanni sadarkaa buufatawwan xiyyaaraa addunyaa kanaa galmeessu ‘Airport Council’ akka jedhutti buufanni xiyyaaraa Beejiing amma tajaajila kennaa jiru kun buufata xiyyaaraa Ameerikaa Atlaantaatti argamutti aansuudhaan xiyyaarota hedduu kan keessumeessudha.

Aanga’oonni Chaayinaa akka jedhanitti buufanni xiyyaaraa haarawaa kun kan barbaachiseef buufanni xiyyaaraa duraan jiru muddamaa waan ta’eef isa hambisuudhaaf jedhameeti.

Buufanni xiyyaaraa Chaayinaa haarawaa kun galma guddaa tokko keessatti imaltoota hedduu qabachuudhaan ammoo isa jalqabaadha jedhameera.

Buufanni xiyyaaraa kun waggaa shanii booda namoota gara magaalaa Beejing ni dhufu jedhamanii kanneen eegaman keessaa imaltoota miliyoona 170 keessumeessas jedhamee eegama.

Daandiiwwan xiyyaaraa idil-addunyaa gurguddoo ta’aniin alattis daandiiwwan xiyyaaraa kan birra keessaa torba ta’anis ha’a irraa kaasanii buufata xiyyaaraa haarawaa kana irraa tajaajila kennuu ni jalqabu.

Buufanni xiyyaaraa Addabaabaayii Taayinaam jedhamu walakkaa magaalaa Beejiingitti argamurraa kiiloomeetira 46 fagaatee kan argamu yommuu ta’u, dizaayiniin buufata xiyyaara kanaa kan hojjetame dubartii dhalootaan Iraan lammummaan ammoo Ingiliiz taate Arkitekcherii beekamtuu Zahaa Haydiidiin ture.

Buufannni xiyyaaraa kun banamuu isaatiin magaalaan Beejiing akkuma Landaniifi Niwu Yoork buufata xiyyaaree baayyee guddaadha jedhamu qaban waliin tarree tokko taateetti.

Bara 1958 kan ijaarameefi Beejiing Kaappitaale jedhamee kan beekamu buufanni xiyyaaraa duraan ture imaltoonni miliyoona 100 ol ta’an itti tajaajilamaniiru.Maddi:-BBC

Facebook Comments