Jijjiirama Naannoo

Jiijjiirama haala qilleensa addunyaa to’echuuf waggoota kurnan dhufanitti hojiin investimeentii doolara tiriiliyoona 1.8 akka barbaachisu himame.

Jiijjiirama haala qilleensa addunyaa to’echuuf waggoota kurnan dhufanitti hojiin investimeentii doolara tiriiliyoona 1.8 akka barbaachisu himame.

Hojiin kun yoo hojjetame badii dhufuu danda’u hanbisuun bu’aa doolaara tiriiliyoona 7 argamsiisa jedhameera.
Xiinxallii bu’aafii miidhaa haala qilleensa addunyaa Komishinii idil-addunyaan taasifameen addunyaan furmata atattamaa barbaaddi jedhame.
Dursaan komishinichaa,barreessaa olaanaa biyyoota gamtoomanii duraanii,Baanki moon,daariktera olaanaa baankii addunyaa,Kiristaaliina,Goorgivaafi hundeessaan maayikiriisooftii Biil Geet marii kana irratti argamaniiru.
Akkaa qaamoleen kun jedhanitti biyyoonni guddatan haala mijatiinsa naannoo irratti hojjechuuf dirqama safuu qabu jedhan. Sababni isaas biyyoonni guddinaa irra jiran gaheen isaan faalama naannoo keessatti qaban muraasa.
Garuu hojii biyyoonni guddatan hojjetaniin miidhaa guddaa keessummeessaa jiru.
Kanaaf dirqama safuu qabu kan jedhamaniif jechuun BBC gabaase.

Facebook Comments