Lammiileen Ijiiptii Pireezidaanti Fattaah Al-Siisiirratti mormii bahan

Hiriirri mormii kunis gocha malaammaltummaa mootummaa pireezidaanti Al-Siisii balaaleffachuufi jedhameera.

OBN Ful.10,2012- Mormii biyya Masrii, Abdul Fattaah Al-Siisii erga gara aangootti dhufanii booda yeroo jalqabaatiif gaggeefame kanarratti gaazii imimmaanesssaan dhukaafameera.

Mormitoonni dhibba hedduun lakkaa’amanis magaalaa Kaayiroo addabaabaayii Xaayir, giddugala warraaqsa lammiilee Masrii kan bara 2011tti turetti walitti qabamuun pireezidaantichi aangoo akka gadhiisan gaafataniiru.

Akkasumas hiriirri biraa biyyatti keessa bakkeewwan garaagaraatti gaggeefameera.

Hiriirri mormii kunis gocha malaammaltummaa mootummaa pireezidaanti Al-Siisii balaaleffachuufi jedhameera.

Hiriira kanaan walqabatees yoo xinnaate namoonni shan to’annoo jala olfamaniiru jechuun Ejansiin oduu AFP gabaaseera.

Daldalaa beekamaafi taatoon lammii Masrii, Mohaammad Alii vidiiyoowwan osoo lammiileen biyyattii hiyyuummaan rakkataa jiranuu, aanga’onni biyyattii mana jireenyaa baayyee bareedaa fi hoteelatti baasii maallaqa miiliyoonotaan taasisaanii mul’isan irra deddeebiin maxxanseera.

Haa ta’u malee Al-Siisiin ammoo himannaan irratti ka’ee ‘sobaafi maqaa balleessaadha’ jechuun kuffiisaniiru.

Guyyaa Jimaataa maaltu ta’e?

Ergaa kaleessa karaa tiwiitaraatiin ballinaan qodamaa tureenis, Al-Siisiin aangoo akka gadhiisaniif gaafatamaa ture.

Dhaabbanni oduu Aljeeziiraa akka gabaasettis, magaalota Aleeksaandariyaa fi Suwiizittis hiriirri mormii gaggeefameera.

Lammiin Masrii fi namni daldalaa beekamaan amma koolugaltummaa biyya Ispeen keessa jiraatu Mr Aliin viidiyoo isaa jalqabaa Fuulbaana 2 maxxansee ture.

Viidiyoo guyyaa Kibxataa maxxanseenis Pireezidaant Al-Siisiin hanga guyyaa Kamisaatti aangoo gadi yoo hin dhiifne, ”Guyyaa Jimaataa lammiileen Masrii mormiif addabaabaayiitti bahu,” jedhee ture

Haaluma beellama guyyaa Aliin kaa’eetiinis Al-Siisiin aangoo gadhiisuu didnaan lammiileen mormiif guyyaa Jimaataa addabaabaayiitti bahan.

Masriin erga bilisummaa ishee labsiteen booda aangoorra kan turan Mohaammad Mursii kaasuun ture Al Siisiin bara 2013tti gara aangoottii kan dhufan.

Erga yeroo sanaatii kaasees bulchiinsi Al-Siisiin mormitoota mirga namoomaa fi lammiilee kumaatamaan lakkaa’aman hidhuun qeeqamaa jira

Filannoo bara 2018tti gaggeefamee tureen Al-Sisiin mormii cimaa malee sagalee harka 97 argachuun gara aangootti dhufan.

Kana malees Al-Siisiin hanga bara 2030tti aangoorra turuuf jijjirama heera mootummaa biyyattii taasisuuf yaadni dhiyeessan sagalee caalmaa argachuunsaa ni yaadatama.Maddi:-BBC

Facebook Comments