Aangoorraa buusuu Tiraampiirratti Ragaa lammaffaan argame

Himannaan Tiraamp akka aangoorraa bu'uun himatamuuf dhiyaates haasaa bilbilaa kanarraa ragaa jalqabaatiin kan Hagayya keessa dhiyaatedh

OBN Ful. 26,2012- Himannaa pireezidaantii Ameerikaa Donaald Tiraampi aangoorra bu’ee akka himatamu dhiyeeterratti ragaa lammaffaan argamusaa abuukaatoowwan kan jalqaba bakka bu’an himan.

Maark Zaayid ABC News’tti akka himanitti ragaan lammataas waajira basaasaarraa akka tureefi qorataa yakkaa waliigalaa akka dubbise himeera.

Dilbata halkan keessa Mr Tiraamp hoggantoota Dimokiraatootaatiin isaanuu himatamu qabuu jechuun dubbate ture.

Himannaa ragaan lammaffaa dhiyaate ilaalchisee waniti gadi faggeenyaan himame hinjiru.

Haa ta’u malee, Mr Zayid akka jedhaniitti namtichi ragaan kuni haasaa Tiraampi pireezidaantii Yukireen Volodymiyri Zeleniskyii waliin Adooleessaa 25 taasisan ilalchisee odeeffannoo qabatamaa kan qabuudha.

Himannaan Tiraamp akka aangoorraa bu’uun himatamuuf dhiyaates haasaa bilbilaa kanarraa ragaa jalqabaatiin kan Hagayya keessa dhiyaatedha.

Guyyaa Jimaataa ammoo, ‘New York Times’ ragaa lammaffaan waa’ee haasaa bilbilichaa ilaalchisee ”odeeffannoo kallattii dabalataa qabu” dhiyaachuu barbaada jechuun gabaase ture.

Namni kunis kan Mr Zaayidiin bakka buufamee haata’u malee kan adda bahe hinjiru.

Abukaatoon dhuunfaa Mr Tiraampi, Ruudii Gi’uliyaan ‘maddi icciitti’ kan biraa jiraachusaatti hin dinqamu jechuun tiwiitar irratti barreesseera. Adeemsichas kan siyaasaan kiyyeeffamee jechuun miidiyaaleenis qeeqaniiru.

Gabaasni lammaffaa garaagarummaa maal fida?

Koreen qorannoo warra Dimokiraatotaan hogganamu, nama waa’ee haasaa bilbilaa sanarratti kallattiin beekumsa qabu ykn kan odeeffannoo caalaa qabutti dubbachuuf baayyee barbaadu.

Namni kunis isa akka ta’u abdatu.

Maddi lammaaffaa kunis himannaa seeraan hin dhiyeessine akkasumas korichattis hindubbanne.

Haa ta’u malees, New York Times namtichi qorataa walii galaa yakkaa, kan ragaa jalqabaa sirritti adda baafachuuf barbaadaa jirutti haasa’eera jechuun gabaaseera.

Waayit Haawus garuu haasaa bilbilaa sana ilaalchisuun dubbichi ifa taasisuufi waraabbii haasaa bilbilichaas uummataaf gadhiisuuf gaafateera jedha.

Garuu qorattoonni ammoo kan ifa taasifame walakkaa haasichaa ta’u himan. Galmeewwan haasichaan walqabatan kan dabalataas waajjirri bulchiinsaa akka kennuuf gaafataniiru.

Guyyaa Sambataas, Barreessaan Bulchiinsichaa Maayik Poompeen gaaffii dhiyaateef deebii kan kennaan ta’u dubbachuun, garuu hojjattoonni isaa baayyee qoccolamaniiru jedhan.

Tiraamp maal jedhee ture?

Halkan Dilbataa galgala ammoo Mr Tiraampi dura taa’aa koree basaastoota Waayita Hawuus Adaam Sikiifiitti loleera. Namni kunis himannaa jalqaba Tiraampi akka aangoorraa bu’ee himatamu dhiyaate keessatti gahee olaanaa kan bahedha.

Gaaffiiwwan afur jajjabaa Tiraampiifi Yukireen irratti

Tiraampi maaliif qoratamuu eegale?

Namni himannicha dhiyeessees ”aangoo waajjirri isaatti fayyaduun biyyoonni alaa filannoo bara 2020 keessa akka galaniif gaafateera” kunis Yukireen akka mormaa isaa kan ta’ee Joo Baayidaan qoratu taasisuudhaan kan jedhudha.

Kun seeraan alaa silaa?

Dhugaatti raawwachuuf kan ture kana ta’uun yoo mirkanaa’ee, eeyyeen qaamni alaa filannoo Ameerikaatiin akka mo’atuuf akka isa gargaaru gaafachuun seeraan ala.

Mr Tiraamp garuu kuni gocha budaati, innis balleessaa homaa hinhojjannee jedheera.

Ittaanee maaltu ta’u mala?

Yoo bakka bu’oonni Dimokiraataa mana marichaa keessatti argaman Mr Tiraampi akka aangorraa bu’uun himataman gaafatanii, dhaddachi seeneetii keessaatti ta’u mala.

Aangoorraa arii’atamu danda’aa?

Seeneetiin Tiraampiin himachuudhaaf sagalee lama sadii keessaa argachuutu barbaachisa. Garuu waan seeneetii warr Riipablikaan kanuma Tiraampi irra caalaa ta’aniifu kun ta’u dhiisuu mala.Maddi:-BBC

Facebook Comments