Teknooloojii: Qola bilbilaa gogaa namtolchee kana qimmiiduu fi qirqirsuu dandeessa

OBN Onk. 11,2012-Gareen qorattootaa qola/haguuggee bilbilaa gogaa dhala namaa akkeessu uumaniiru.

Viidiyoon miseensota garichaan gadhiifame qorattoonni kun wayita jarri bilbilicha fayyadaman agarsiisa. Viidiyicha gubbaa ni qimmiidu, jabeessanii qabu, akkasumas dhiyeessuu fi faggeessuus danda’a.

Kana malees gara fuuladuraatti nama varchuwaal tahe waliin walqunnamuu ni dandeessisa jedhameera.

Dursaan garichaa Maark Teeysiyer maaliif namoonni tokko tokko kalaqa kanarraa sodaa akka qaban nan hubadha jedha.

”Sodaachisaadha jedheen yaada,” jechuun BBCtti himeera.

”Meeshaaleerratti miira tuttuquu namaa amma dura hin barre. Piroojektiin kun namoonni waahee teeknooloojii akka deebi’anii yaadan godheera. Kanaafi kan sodaachisaa tahe.”

Fakkeenyaaf gogaa kana gama duba bilbilaan tuttuquun wayita qirqirsan, imoojiin kolfaa ni gadhiifamti.

Wayita qimmiidaan (qunxuuxan) miira aarii agarsiisa.

Aabba Teeyisar marsariitii piroojektichaarra akka barreessetti, ”fuulli/iskiriiniin bilbila ismaartii qorraa waan taheef, walqunnamtii uumamaaf mijataa miti,” jedheera.

Qolli gogaa kun kutaalee, kana siliikoonii irraa hojjetaman qaba. Kanamalees elektiroodota meeshaalee to’annoo waliin maxxanan qaba.

Kalaqa kana keessatti gosoota meeshaalee garagaraa walmadaalsisanii adeemuun rakkisaa akka tures dubbateera.

”Hudhaan inni guddaan, wanta bocasaa geggeeddaruufi wayita tuqanis kan itti dhagahamu al tokkotti kalaquu ture,” jedheera.

”Carraa akka namaa akka tahuu” dabaluuf haalluu fi dibata bareedinaas fayyadamuu dandeenya jedha.

Amma yoonaa karoorri oomisha kana gurguruu kan hinjirre tahus, akkaataa itti oomishame garuu Aabba Teeyisar maxxanseera.

”Namni kamuu hojjechuu danda’a,” jedheera.

Meeshaaleen hojjechuuf barbaachisan baayyinaan oomishame waan taheef, oomishni tokko Birrii 200 gadiin oomishamuu danda’a jechuun tilmaama.

Gareen kun oomisha kana oomishaalee elektirooniksii biroo kanneen akka: sa’aatii ismaartii, roobootii namoota gargaaru fi laappitooppii irratti akka hojjetuufis midhaassaniiru.

Miidiyaa hawaasaa gubbaatti kaan wayita ajaa’ibsiiftan, kaan ammoo daran rifatanii sodaataniiru.Maddi:-BBC

Facebook Comments