Ameerikaa keessatti namoonni sadi dogoggoraan waggaa 36 hidhaman bilisa ba’an

OBN Sad. 17, 2012- Namoonni sadi yakka ajjeechaatiin shakkamanii Ameerikaa kutaa biyyaa Maryland keessatti hidhamanii turan waggaa 36 booda bilisaan ba’an.

Alfred Chestnut, Andrew Stewart fi Ransom Watkins bara 1984 gurbaa umurii waggaa 14 ajjeestan jedhamuun shakkamanii hidhaan umurii guutuu isaan mudate.

Manni murtii Baaltimoor dhimma isaanii erga irra deebi’ee sakatta’ee booda Wiixata dheengaddaa bilisa ba’an.

Dhimmi namoota kanneenii haalaan ilaalamuu kan jalqabe erga bara darbe xalayaa qaama seeraaf barreessaniiti.

Namoonni kunneen xalayaa barrreessan keessatti ragaaleen hamma yoonaa ifa hin taane akka jiran eeranii turan.

Namoonni bilisaan waggaa 36 booda mana hidhaatii gadi dhiifaman kunneen wayita hidhaman saafila turan.

Guyyaa qabaman sana daa’imni umurii waggaa 14 DeWitt Duckett haala hin beekamneen mormasaarra rukutamee ajjeefame.

Kan ajjeefames osoo gara mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Baaltimoor deemaa jiruuti.

Ajjeefamuun nama kanaa miidiyaarratti ajandaa oduu ta’e, ajjeechaan kun barataarratti wayita raawwatu Baaltimoore keessatti isa jalqabaa ture.

Abbaan Alangaa kutaa Baaltimoor Marilyn Mosby erga namoonni sadeen gadi dhiifamanii yaada kennaniin,” namoonni sadeen wayita qabaman daa’imman turan. Dogoggora poolisiifi qaamolee qorataniin qabaman.

Akkuma balaan mudateen ijoolleen sadan umuriin isaanii waggaa 16 ta’e, hunduu bifaan gurraacha ta’an xiyyeeffannoo keessa galan” jedhan.

Suuraa:-Alfred Chestnut wayita harmeessaa haammatee dubbisu

Abukaatoon akka jedhutti yakki ajjeechaa qaama biraatiin raawwatamuu odeeffannoon poolisii ga’aa turullee, isaan garuu daa’imman sadeen irratti cichan.

Wayita yakki sun raawwatame kan kaameeraan qabee fi namoonni kunneen wal hin fakkaatan waan ta’eef manni murtii adda baasuuf qormaata keessa galee ture.

Ameerikaa keessatti dogoggoraan qabamanii waggaa dheeraa hidhamuun waan baratameedha.

  • Onkoloolessa darbe keessa namoonni shan dogoggoraan qabamanii waggoota hedduuf hidhaman beenyaa doolaara miiliyoona 9 argataniiru.
  • Namni Walter Lomax jedhamu nama ajjeeste jedhamee shakkamee waggaa 38 erga hidhamee booda bilisaan ba’e, ergasii beenyaa doolaara miiliyoona 3 argate.
  • Magaalaa New York keessatti ijoolleen shan yakka gudeeddiitiin himatamanii hidhamuun waggaa 6-13 erga turanii booda bilisaan ba’aniiru, erga ba’aniis beenyaa doolaara miiliyoona 45 argataniiru.
  • Namni Ricky Jackson jedhamu waggaa 39 hidhamee bara 2017 bilisaan ba’e.
  • Roobert Jones ammoo waggaa 23 dogoggoraan erga hidhamee booda bara 2015 bilisaan ba’e.

Suuraa:-Robert Jones wayita qabamu bara 1992

  • Richard Phillips namni jedhamu ammoo yakka ajjeechaa raawwatteetta jedhamuun waggaa 45 mana hidhaatti erga dabarsee booda bara 2018 bilisaan ba’e. Beenyaa doolaara miiliyoona 1.5 argateera.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments