Balfa Gogaa Addunyaa

Balfi Addunyaan kun maddisiiftu yoo dafee to’atamuu baate waggoota itti aanan 30 keessatti harka 70’n akka dabalu himame.

Balfi Addunyaan kun maddisiiftu yoo dafee to’atamuu baate waggoota itti aanan 30 keessatti harka 70’n akka dabalu himame.
Akka qorannoon agarsiisutti Addunyaan yeroo ammaa waggaatti balfa toonii biiliyoona 2.01 maddisiisa jirti.
Biyyoonni tarkaanfii atattamaa yoo hin fudhatin bara 2015tti lakkoofsi kun gara toonii biiliyoona 3.4 tti guddata jedhameera.


Xuraawaa harka 34 kan maddisiisan biyyoota diinagdeen guddatani. Isaanis baay’ina uummata addunyaa keessaa harka 16 kanneen ta’anidha.
Biyyoonni Eeshiyaa Bahaa fi Naannoo Paasifikii balfa addunyaa keessatti maddisiisuu keessaa harka 23 qooda qabu. Biyyoonni Afriikaa Sahaaraa gadii bara 2050tti xuraawaa maddisiisan dachaa sadiin yoo dabalan, Biyyoonni Kibba Eeshiyaa immoo kan ammaa dachaa lamaan dabalu jedhamee eeggama.
Akka qorannichaatti yoo ta’e balfi pilaastikaa addunyaa irratti yaaddessaa kan ta’edha. Akka fakkeenyaatti bara 2016tti addunyaan balfa pilaastikaa toonii miiliyoona 200fi miiliyoona 42 kan maddisiifte yoo ta’u, balfa gogaa keessa harka 12 kan qooda qabu jechuun kan akeekkachiise gabaasni Baankii addunyaa biyyoonni ittisa balfaa irratti xiyyeefatanii hojjechuu akka qabanis akeekkachiise

Facebook Comments