Daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa torban tokkotti tajaajila balaliinsaa gara biyyoota 350tti taasisaa jira jedhame.

OBN Sad.19, 2012 – Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa tajaajila balaliinsaa biyya keessaa harka 30’n guddisuu isaa beeksise.


Daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa tajaajila balaliinsaa biyya keessaa harka 30’n guddisuun tajaajila ummataaf kennu daran cimsuu isaa ibsa har’a Tajaajila Oduu Itiyoophiyaaf ergeen beeksise.
Daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa buufata Xiyyaara dabalataa biyya keessatti banaa kan jiru ta’uu ibsee, tajaajila balaliinsa guyyaa guyyaan biyya keessaatti kennaa jiruufis lakkoofsa xiyyaarootaa dabalee jira.

Iddoo buufataaleen xiyyaaraa biyya keessaa itti jiranittis bu’uraalee misoomaa babal’isaa jiraachuu isaa ibsuun, xiyyaarota haaraa fi ammayyaa ta’aniin tajaajila kennaa kan jira.
Bara qabamee jiru kanattis tajaajila balaliinsa biyya keessaan immaltoota miilliyoona 2.8 ta’aniif tajaajila kennuuf karoorfachuu isaa beeksisee jira.
Daandiin xiyyaaraa kun tajaajila ummataaf kennu cinaattis tajaajila fe’umsa meeshaas kennaa kan jiru ta’uu ibseera.
Hojii gaggeessaan daandii Xiyyaaraa Itiyoophiyaa obbo Tawaldee Gabra Maariyaam yaada kennaniin” daandiin xiyyaaraa Itiyoophiyaa tajaajila biyya keessatti kennaa jiruun dameen Turizimii biyyattii akka guddatu taasisaa jira.
Akka gabaasa T.O.I tti, Guddina biyyaa irrattis gummaacha isa irraa eegamu ba’achaa jira, tajaajila isaas gatii madaalawaa ta’een ummataaf kennaa jira. ” jedhaniiru.
Daandiin xiyyaaraa Itiyoophiyaa tajaajila balaliinsaa biyya keessaa 22 fi kan idil – Adduunyaa 125 ol kan qabu yoo ta’u, torban tokkotti tajaajila balaliinsaa gara biyyoota 350tti taasisaa jira.

Facebook Comments