Dhibee hin daddabarre

Dhibee nama irraa namatti hin daddabarre

Dhibeewwan namaa namatti hindaddabarree kan akka dhibee Onnee, Istirookii, Kaanseriifi Dhibee Sukkaaraa Lubbuu lammiilee hedduu galaafachaa jiru.


Dhibee kanneeniif Sababii kan ta’an, Tamboo Aarsuu, Alkoolii dhuguu, Faalama Qilleensaa fi soorata madaalawaa dhabuudha. kanaaf dhibeewwan kanneen ittisuuf namni tokko kan gochuu qabu Gorsa ogeessa fayyaa yeroo yeroon argachuu, ispoortii hojjechuu, Talaallii yeroo eeganii fudhachuu fi Daa’imman harma haadhaa akka hodhan gochuudha.

Gama biraatiin immoo Tamboo Aarsuu dhiisuu, Dhugaatii Alkoolii irraa ofqusachuu, Faalama naannoo hir’isuufii Soorata Soogiddaa,Sukkaaraafii cooma baay’inaan qabu nyaachuu irraa of qusachuu akka ta’e Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa dhaameera.

Facebook Comments