Faalama qilleensaa

Akka qorannoon agarsiisutti Itiyoophiyaa keessatti lammiilee jiraatan keessa 90% ol kan ta’an anniisaa boba’aa mala aadaan kanneen argatanidha.

Akka qorannoon agarsiisutti Itiyoophiyaa keessatti lammiilee jiraatan keessa 90% ol kan ta’an anniisaa boba’aa mala aadaan kanneen argatanidha.Maddeen anniisaa kunis,qoraan,cilee,dhoqqee loonii goggogefi haftee oomishaa irraatti.
Aarri gubataan wantoota kana keessa bahu immoo faalama qilleensaa qaqqabsiisa.


Sababii kanaan wagga waggaatti lubbuun namoota kuma 50 ol Itiyoophiyaa keessatti ni darba.Balaan kun kanneen biyyittii keessatti lubbuu namaa galaafatan keessa 5% qooddata.Qorannoowwan damee kana irratti gaggeeffaman xiqqachuun balichi akka babal’atu taasisee jira.

Dhugaan kun akka Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa jedhutti ,Addunyaa Irratti namoonni miliyoona 4 ta’an faalama qilleensaa sadarkaa mana jireenya dhuunfaatti muudatuun lubbuu isaanii ni dhabu.
Kanaaf anniisaa aara gubataa irraa bilisa ta’e fayyadamuun lubbuu lammiilee baraaruun yeroo isaa amma jechuun dhaamee jira.

Facebook Comments