Hojjetaan Appil suura iccitii dhuunfaa dubartii tokkoo dhoksaan ofitti ergate hojiirraa dhorkame

OBN Sad. 04,2012- Namni man-kuusa Appilii keessa hojjetu tokko suura dhuunfaa dubartii tokkoo “baayyee icciitiitii ta’e” bilbila ishee keessaa gara ofiisaatti ergate.

Hojjetaan kun kana kan godhe dubartiin maqaan ishee Gilooriyaa Fu’eentis jedhamtu mobaayiliin ishee akka hojjetamuuf yeroo gara isaa geessitetti.

Gilooriyaan torban darbe ture daataawwan/ragaawwan dhuunfaa bilbilashee kanarra jiru irraa haqxee kan gara mana bilbilli itti suphamu Kaalifoorniyaatti argamuu kan geessite.

Haata’u malee, himannaa karaa Feesbuukii dhiyeessiteen, hojjetaan sun suura baayyee kan dhuunfaa namni kamuu arguu hin qabne bilbilasheerraa argatee gara ofiitti ergeera.

Appil gama isaatiin waan uumame kana qorachaa akka jiru himuun hojjetaan sun ammoo kanaan booda kampaanicha waliin walitti dhufeenya tokkollee akka hin qabne himeera.

Waanti Aadde Gilooriyaa mudate kun jalqaba Waashingiteen Post irratti ture kan gabaafame.

Dubartiin kun osoo bilbila iPhone ishee kana gara mana suphaa hin geessiin dura odeeffannoo dhuunfaafi icciitii ta’an kan akka dhimma maallaqaa waliin walqabatanillee irraa haquuf yaalteetti.

“Akkasumallee suurawwan koo hunda bilbila koorraa haquudhaaf deemaan jira ture sababiin isaas yeroo beellaman itti fudhadhus na jalaa dheeressan. Anis kanaaf, dafee qaqqabuudhaaf garasittin fiigaa ture,” jechuun karaa Feesbuukiitiin dubbatti.

Hojjetaan akka bilbilashee kana hojjetuuf itti kenname kun koodii ittiin banan si’a lama irra deebiyee akka ishee gaafate dubbatti.

‘Baayyee yaaddofte’

Aadde Gilooriyaan erga gara manaatti deebitee booda bilbilashee fayyadamuun akka gara lakkoofsa hin beekamne tokkootti ergamuu isaa kan hubatte.

“Namichi kun kuusaa suuraa koo keessa seenuudhaan suurawwan koo baayyee dhuunfaafi kan icciitii ta’an keessaa kan ani jaalallee koo dhiiraaf kaawwadhe fuudhee gara ofiisaatti erge. Kana malees namichi kun teessookoo kan agarsiisu waan fudhateef eessa akkan jiraadhu ni beeka,” jetti.

“Ergan kana argee akkam akkan baayyee yaadda’eefi yeroo hangam dheeratu akkan boo’e ibsuu hin danda’u.”

Aadde Gilooriyaan gara Man-kuusa Appiliitti deebitee gaafattus namichi rakkoo kana uume jedhamu kun garuu akkamitti akka suurri sun ergame hin beeku jechuun waakkate.

Appil kana waliin walqabsiisuun maamilli isaa kun dhimma “baayyee waan nama yaaddessu” kan akka xiyyeeffannaa itti kennuuf fiduu isheetiif baayyee galateeffateera.

“Appil battalumatti qorannoo keessaa jalqabsiisuun hojjetaan isaa kun qajeelfama cimaa icciitii dhuunfaa eeguu akka cabsee argamuu murteesseera,” jedha ibsi kampaaniin kun baase.

“Namichi kanaan booda kampaanii keenya waliin walitti dhufeenya hin qabu.”

Fuula Feesbuukiisheerratti, Adde Gilooriyaan hojjetaa duraanii Appil kana himachuuf akka jirtu ibsiteetti.Maddi:-BBC

Facebook Comments