Lee Reedmondi

Reedmoondi addunyaa kana irratti dubartii qeensa quba harkaa dheera qabdu jedhamuun galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmooftee jirti.

Lee Reedmondi” jedhamti.Lammii Ameerikaa yoo taatu bara 1941tti dhalatte.
Reedmoondi addunyaa kana irratti dubartii qeensa quba harkaa dheera qabdu jedhamuun galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmooftee jirti.
Dubartiin kun qeensa quba harkaa ishii guddisuu kan eegalte dhuma bara 1978fi jalqaba bara 1979tti akka ta’e seenaan ni ibsa.


Kunuunsa qeensa ishiif waggoota 30’n darbaniif akka dhama’aa turtes turtii miidiyaa CBS News jedhamu waliin gooteen beeksiftee jirti.Qubaa tokko irra giddu galeessaan qeensi dheerina seentii meetira 86 hanga seentii meetira 89 qabantu argama.Reedmoondi Beekamtii qeensa ishii kana fayyadamuun naannoo jireenya ,magaalaa ‘Saalti Leek Siitii’ jedhamu keessatti ittisa balaa Ibiddaatiif hojii galii walitti qabuu hojjettee jirti.

Dheerinni qeensa ishii kun hajii hawaasummaa adda addaa irraa kan ishii hin dhorkine ta’uu kan dubbattu haati qeensaa kun konkolaataa konkolaachisuu,nyaata qopheessuu fi dabbasaa sirreessuu akka dandeessu dubbatti.
Qeensa koo akka daa’ima koottin ilaala kan jettu Reedmoondi sababiin isaa ganna 30’f kunuunsee guddisuu kooti jetti.Dubartiin kun yeroo gabba 70 guuttetti qeensa ishii guddisuu akka dhaabde ni himama. Sababiin isaa kanaan booda ganna 30’jiraachuu koo hin beeku jetteeti jedhameera.
Maddi:- World Guiness record

Facebook Comments