Niimooniyaa

Dhukkubni Nimooniyaa jedhamu sababii Infeekshinii sombaatiin dhufudha.

Dhukkubni Nimooniyaa jedhamu sababii Infeekshinii sombaatiin dhufudha.
Baakteeriyaa,Vaayireesiifii Faangaasiin ka’umsa Infeekshinii kanaa ta’uu danda’u.
Infeekshiniin kun ujummoon xixiqqaan somba keessatti argamu Alvoolaayi kan jedhamu akka jiidhina kuufatee cufamuufi hargansuuf rakkisaa ta’u godha.


Dhukkubni kun yoo nama qabe mallattoon inni agarsiisu qufaasisuu,hollachiisuu,dafqisiisuufi afuura baafachuu dadhabuufaati.
Kana malees waraansi laphee,dadhabbiin namatti dhagahamuun,fedhii nyaata dhabuu,olcabsuufii mataa bowwoon mallattoo dhibee kanaati.

Dhibee kana ittisuuf faalama qilleensa naannoo mana jireenya ittisuu,Nyaata madaalawaa soorachuu,talaallii daa’immanii taasisuu,bakka daa’imman jiranitti tamboo aarsuu dhiisuu,qulqullina mana jireenyaa eeggachuun isaan ijoodha.

Dhibeen kun daa’imman irratti heddummaatus umurii hunda keessatti ni muudata.
Bara 2017tti Addunyaa irratti lubbuun daa’imman kuma 800 sababii kanaan darbee jira.Kun immoo du’aatii da’imman waggaa 5’n gadii keessaa 15% akka ta’e gabaasni Dhaabbata Fayyaa Addunyaa himee jira.

Facebook Comments