Waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris

Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi Ameerikaa waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris keessaa baasuuf hojii jalqaban.

Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi Ameerikaa waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris keessaa baasuuf hojii

jalqaban.

Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi Ameerikaan waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris keessaa akka baatu kan dubbatan akka lakkoofsa awurooppaa bara 2017tti haasaa Waayit Haawusitti godhaniin ture.
Ameerikaan waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris keessa kan seente wayita bulchiinsa pirezidaantii duraanii Baaraak Obamaati.
Wayita sanatti jijjiirama qilleensaa yaaddoo addunyaa ta’e qolachuuf, biyyoonni diinagdeen badhadhan,aara gubataa qilleensaatti gadi lakkisuun falama qilleensaa guddaa dhaqqabsiisaa waan jiraniif warra miidhaa jijjiirama qilleensaaf odoo homaa hin gumaachiin miidhamaa jiraniif, beenyaan akka kanfalamu kan waliigalame.
Kanamalees, biyyoonni addunyaa faalama qilleensaa xiqqeessuuf, humana haaromfamanitti akka fayyadaman waliigaltee paaris ture. Sababa jijjiirama qilleensaan hongee fi lolaan hammaachuu fi ho’i dabaluun jiruuf jireenya dhala namaatiifis ta’ee, lubbuu qabeeyyiif qormaata ta’aa dhufeera.

Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampi erga gara aangootti dhufanii kaasee waliigaltichi Ameerikaa irratti dhibbaa akka qabu hubachuun, keessaa bahuuf ijannoo isaanii ibsaa turan.
Waliigalteen Paariis kun diinagdee Ameerikaarratti keessumaa hojjettoota, dhaabbilee biizinasii fi taaksii kanfalan irratti dhiibbaa waan qabuuf,waliigalticha keessaa bahuuf kan barbaachise jedhan, ministirri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon. Pirezidaantii itti aanaan Ameerikaa duraanii Jo’i baa’idan murteen pirezidaant Doonaald Tiraampi kan nama qaanessu jedhan. Kan ta’uu qabu addunyaa nagaa fi omishaaf mijaawaa taate dhalootaaf dabarsuu qabna jedhan. Ameerikaan adeemsa waliigaltee jijjiirama qilleensaa paaris keessaa bahuu kan xumurtu, akka lakkoofsa Awurooppaa ji’a sadaasaa bara 2020 tti jedhameera. Maddi : climte home news

Facebook Comments