HIV

OBN Sad,22 2012-Addunyaa kana irratti guyyaatti daa’imman 400 ta’an Vaayireesii HIV waliin dhalatu.

Addunyaa kana irratti guyyaatti daa’imman 400 ol ta’an Vaayireesii HIV waliin dhalatu.Daa’imman dhalatan kun lamaan keessa tokko qorannoofi yaalaa kan argatanidha.Sadeen isaanii keessa lama immoo qoratamanii dawaa gahaa argatu.


Daa’immaan Vaayireesii kana waliin jiraatan ,qorannoo,yaalaafi kunuunsa gaarii bardaadu jechuun Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa guyyaa HIV Addunyaa bara kanaa sababbeeffachuun ergaa dabarsee jira.
Qorannoon bara 2018’t dhuma irra taasifame akka agarsiisutti addunyaa kana irra namoonni miliyoona 37.9 Vaayireesii HIV waliin jiraatu.

Kanneen keessa miliyoona 23.3 kanneen ta’an dawaa farra vaayireesii HIV kanneen fudhatanidha.Isaan kun immoo namoota walii gala Vaayireesiin kun dhiiga isaanii keessatti argamu keessa 62% akka ta’e ragaan dhaabbata Fayyaa Adunyaa ni agarsiisa.

Facebook Comments