Waldaa Instiitiyuuti Fayyaa Hawaasaa

OBN Sad,25,2012-Waldaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Idila Addunya yaa’ii idila addunyaa waggaa isaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti gaggeessa jira.

Waldaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Idila Addunya yaa’ii idila addunyaa waggaa isaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti gaggeessa jira.

Walga’icha dhabbilee idila addunyaa, dhaabbilee fayyaa idila addunyaa, oggeessotni CDC Ameerikaa fi Afrikaa irraa walitti babba’an hirmaacha jiru.

Ajandaan yaa’ichaa inni guddaan karaa seera qabeessaa fi seeraa alaan sababa daddabarsa namootaan dhibeewwaan daddarboo daanga ce’u irratti kan mari’atamu ta’u ragaan ministeera fayyaarraa arganne ni muldhisa.

Yaa’icha irratti argamuun haasaa kna taasisan Ministiri Deettaan Ministira Fayyaa Dooktar Liyaa Taaddasaa hojiin karoora tiraansfomeeshinii jalqabaa du’a haadhoolii fi da’immanii hir’isuu fi dhibeewwaan daddarboo to’annoo jala oolchuu hojiiwwaan hojjetamaan irratti ibsa laataniiru.

Akka gabaasa FBC’tti Karoora tiraansiformeeshinii damee fayyaa lammaffaa gara hojiitti galchuuf qophiirra jiraachuu eeruun, fuulduratti waliiga’insa fayyaa irratti xiyyeeffannoon kan hojjetan ta’u ibsaniiru.

Jijjiirama qabeenya qilleensaa fi dhibeewwaan daddarboo daanga ce’an karooricha hojiiraa olchuuf soda ta’uu kaasaniiru.

Daayreekterri Olaanaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasa Ityoophiyaa Dooktar Eebbaa Abaateegama isaanitiin giddugalli qorannoo, bulchiinsa raga fayyaa hawaasaa, balaawwaan fayyaa to’achuu fi ijaarsa dandeettii labiraatoorii biyyaaleessa irratti bal’inaan kan hojjetamu ta’uu himaniiru.

Waldaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Idila Addunya miseensoota 109 biyyoota 95 irraa yoo qabaatu ummata biiliyoona 5 fayyadamaa taasiseera.

Facebook Comments