Lakkoofsi namoota vaayirasii Koronaan  du’anii 106 gaheera

OBN Amajji 19,2012- Chaayinaan namootni 106 ta’an vaayirasii haaraa Koroonaavaayiras jedhamuun du’aniiru jette. Akkasumas namoonni haaraa vaayirasichaan qabamanii harka lamaan dabaleera jette.

Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii gaafa Amajjii 27 2,835 irraa gara 4,515’tti ol guddateera.

Biyyattiin tatamsa’ina vaayirasichaa to’achuuf jecha imalarratti to’annaashee cimsiteetti.

Magaalaan Wuhaan iddoo vaayirasichi itti jalqabe ta’us vaayirasichi garuu gara magalaatota biyyattii birootiifi biyyoota birootti tatamsa’eera.

Vaayirasiin Koronaa sirna hargansuurratti miidhaa kan geessisu yoo ta’u talaallii yookiin yaala hin qabu.

Namoonni du’an hedduun namoota ga’eesota yookiin osoo vaayirasichaan hin qabamin dura rakkinna sirna hargansuu kan qabaniidha.

Vaayirasiin haaraa Chaayinaatti argame Ameerikaattis mul’ate

Guyyaa 6 keessatti hospitaalli akkamiin ijaaramaa?

Chaayinaan tarkaanfiwwaan akkamii fudhataatti?

Vaayirasichi yeroo namoonni kabaja waggaa haaraatiif firootaniifi hiriyyootasaanii ilaaluu deemanitti mudate.

Tatamsa’innaa kana to’achuuf jecha sagantaaleen kabaja waggaa haaraa yeroodhaaf akka hin kabajamne taasifamaniiru. Akkasumas guyyaan ayyaanaa guyyoota sadii hanga Dilbataa achi butameera.

Gaafa Kibxataa bulchiinsa immigireeshinii biyyattii tatamsa’inni vaayirasichaa daangaa akka hin ceeneef jecha namoonni yeroodhaaf imala gara biyyoota birootti taasisan akka itti yaadan ibseera.

Lakkosfa du’aa 106 galmaa’ee keessa 100 kan ta’n bulchiinsa Hubei keessattidha. Bulchiinsa Hubei keessatti namoonni vaayirasichaan qabaman 2,714 akka ta’an gabaafameera.

Qondaltonni biyyatti yeroo manneen barnootaafi yuunivarsiitileen guutuu biyyattitti dabarfamus guyyaan murtaa’e hin jiru.

Imalli magaalaa Wuhaan keessa gara bakka biraatti taasifamu dhoorkameera.

Kantiibaan magaalattii garuu osoo imalli hin dhorkamin dura ayyaanaaf jecha magaalattii gad dhiisanii deemuusaanii ibsanaiiru.

Chaayinaa keessatti magaaloonni gurguddoo tajaajila geejjiba hawaasummaa, taaksii fa’a dhoorkaniiru jedha BBCn.

Haalli idil-addunyaa maal fakkaata?

Ameerikaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii baay’ee ta’uusaarraa kan ka’e imla gara Chaayinaa godhamu “akka itti yaadanii” fi imalli gara Hubei godhamu immoo akka dhorkamu taasisiuuf.

Biyyatti hojjattoota embaasiifi lammiilee US magaalaa Wuhaan keessa jiraatan guyyoota dhufan keessatti baasuuf karoora qabdi.

Biyyoonni biroo heddus imala gara Chaayinaa godhamurratti dhoorkuufi lammiileesaanii magaalaa Wuhaan keessaa baasuuf karoora qabu.

Filippiinsi imaltoota Chaayinaatiif viizaa yeroo biyya gahii kennamu dhoorkuuf akka ta’e ibsiteetti.

Akka gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti (WHO) Chaayinaan alatti namoonni vaayirasichaan qabaman 47 akka ta’e ni mul’isa.

Namni haaraa vaayirasichaan qabame Jarman naannoo Baavaariyaa keessattiifi Awurroppaa keessatti hamma ammatti namoota afur keessatti vaayirasichi mul’ateera.

  • Taayilaand: Namoota saddeet
  • Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Siingaapoor, Taa’iwaan: Shan
  • Maaleezhiyaa, Kooriyaa Kibbaa, Jaappan: Afur
  • Faransaay: Sadi
  • Veetnam: Lama
  • Neepaal, Kaanaadaa, Sirii Laankaa, Jarman, Komboodiyaa: Tokko

Hamma ammatti Chaayinaan alatti namni vaayirasii kanaan du’e hin jiru.

 

Facebook Comments