Feesbuuk UK’tti maamiloota isaaf to’annoo beeksisaa dabalataa taasise

OBN Amajji 22,2012- Feesbuuk tooftaa haaraa odeeffannoon namootaa applikeeshinii, dhaabbataafi, marsariitii kam irratti akka faayidaarra oole mul’isu ifa godhee jira.

Dhaabbileen hedduun wantoota namoonni intarneetii irratti godhan hordofuun Feesbuukiif dhiyeessuun beeksisoonni akka isaan bira ga’an taasisu.

Tooftaan haaraan amma ifa ta’e, namoonni Feesbuuk isaaniirraa akka balleessaniifi odeeffannoon isaanii beeksisaaf akka hin oolle gochuuf carraa kennaaf.

Ta’us, odeeffannoon isaanii guutummaatti hin badu.

Tooftaan ‘off-Facebook activity tracking’ jedhamu kun akkamiin hoojjata?

Namni tokko yeroo intarneetii, applikeeshinoota fayyadamu yookaan marsariitii abuuru, odeeffannoon isaanii niqabama.

Kunis wantoota akka ’email’ akkaawuntii yoo banan ittiin galmaa’uuf dhiyeessan ta’uu mala.

Akkasumas odeeffannoo dhokatoo kan akka eenyummeessa marsariitii ittiin abuuran/fayyadaman ta’uus mala.

Dhaabbileen beeksisa himachuu fedhan odeeffannoowwan kunneen maqaa namoota omisha isaaniitti fedha qabaachuu malu jedhanii yaadan Feesbuukitti kennu.

Achiis Feesbuuk, piroofaayiloota itti kennameen kan wal-siman barbaaduun, beeksisoota isaanirratti xiyyeeffatan gadi itti dhiisa.

Off-Facebook activity tracking, online qofarratti miti kan hojjatu.

Fakkeenyaaf manni daldalaa tokko kaffaltii kaardii maamilummaa (loyalty card) irraa argatan Feesbuukiif erguu danda’u.

Feesbuuk tajaajila kana bilisaan kennuuf fedhii qaba jedhus, haala dhaabbileen ittiin himatan ilaalchisuun, dhiibbaan cimaan irratti taasifamaa tureera.

Keessumaa dhimmi dhaabbata ‘Cambridge Analytica’ jedhamuun walqabatee ture kan yaadatamudha.

Kaampaaniin kun tooftaa ‘Facebook Pixel’ jedhamuufi dhoksaadhaan marsariitii dhaabbilee irra kaa’amuun eenyu akka daawwate hordofuun beeksisni akka itti ergamu taasisa.

2018’tti Maark Zuukarbarg rakkoo kana furuuf seenaa abuuraa/history tooftaa ittiin haqan nan fida jechuun waadaa seenee ture.

Tooftaan haaraa kun pirofile namootaa dhaabbilee sanarraa adda haakutu malee, odeeffannoo dhuunfaa isaanii guutummaatti hin haqu.

Kana jechuun, namoonni mala kanatti fayyadaman, beeksisa isaan irratti xiyyeeffate irraa xiqqaata jechuudha.

‘Off-Facebook activity’ fayyadamuun, Fuula Facebook keessanirratti dhaabbileen kam odeeffannoo keessanitti fayyadamaa akka jiran baruu dandeessu.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments