Teehraan ‘black box ‘ Boeing ykn Ameerikaatti hin kennitu

OBN Mud. 30,2012- Balaa xiyyaaraa lubbuu namoota 176 galaafatee booda, Iraan saanduqa odeeffannoo imalaa ‘black box’ xiyyaaraa kufe kanaa Booyingittis ta’e Ameerikaatti dabarsitee akka hin kennine beeksiste.

Xiyyaarri Yukireen Boeing 737 -800 buufata xiyyaaraa Teehran irraa erga ka’ee daqiiqaa xiqqoo booda kufe.

Akka seeraa geejjiba xiyyaaraa addunyatti, Iraan qorannoo kana gaggeessuuf mirga qabdi.

Garuu yeroo baayyee oomishtonni xiyyaaraafi biyyootiin oggummaa black box qorachuu qaban xiqqoon irratti ni hirmaatu.

Balaan kun kan qaqqabe yeroo Iraan buufata waraanaa Ameerikaa misaa’eeliin erga rukkutee saatii xiqqoo booda. Taateewwan kun lamaan wal qabatoodha kan jedhuuf ragaan hin jiru.

Hoogganaan dhaabbata geejjiba qilleensa Iraan, Ali Abedzaade “Balaan kun dhaabbata geejjiba qilleensa Iraaniin qoratamaa garuu Yukireenis irratti hirmaachu dandeessi,” jedha.

Biyyi kam black box – warabbii sagalee kutaa balaliinsaa fi warabbii odeeffannoo balalii akka qoratu hin beekamne jedhu Alo Abedzaade

Dhaabbati Booying “karaa barbachise hundaan gargaaruuf qophofneerra” jedhee, Ministirri Muumme Kaanadaa Jaastin Tirudoo ammoo biyyi isaa qorannoo kanaratti iddoo qabachuu akka barbaadu hima.

Harki guddaan imaltoota kanaa lammilee Iraaniifi Kaanadaadha.

Imbaasiin Yukireen Teehraanitti argamu jalqabaratti sababni balaa kanaa rakkoo mootaraadha jedhuus boodarra ibsa kana haquun, sababa balaa kanaa ilaalchisee yaadi qorannoo dura kennamuu kamuu kan mootummaa miti jedha.

Odeeffannoon balalii xiyyaara Yuukireen bilisaan intarneeta gubbaatti ni argama. Xiyyaarri kun buufata xiyyaaraa Teehran irraa ka’ee yeroo seeraan qilleensatti ol ba’u ni agarsiisa ture.

Yeroo naannoo meetiraa 2,400 irraa ga’u tasa odeefannoon xiyyaaricha ni bade.

Kun wanta argamee hin beekneefi xiyyaara kana keessatti wanti himaan tokko uumameera yaada jedhu fida. Sadarkaa kanatti maaltu baala kana qaqqabsiise kan jedhuuf ragaan hin jiru.

Qoraxaan balaa xiyyaaraa namni ture tokko akka himutti sababni balaa kana rakkoo mootaraatti jechuun waan ariifatme fakkaata. Sadarkaa kanatti sababiinsa kan miti jechuun hin danda’amu garuu xiyyaarri akka Boeing 737-800 mootara irratti yoo rakkoo uumameyyu balaliinsa akka itti fufu godhameetu oomishame.

Dabalataan ammoo utuu motarri rakkoo qabaatees odeeffannoon balaliinsaa yeroo xiyyaarri suutaa olkaa’insa isaa dhabu ni agarsiisa ture.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments