Balaa ibiddaa Misisiippitti dhaqqabeen haatii fi ijoolleeshee jaha dhuman

OBN Gur. 02,2012- Haatii fi ijoolleeshee jaha daa’ima ganna tokkoo dabalatee balaa ibiddaa bulchiinsa Misisiippii keessatti Sanbata darbe dhaqqabeen du’uusaanii qondaltonni ibsaniiru.

Balaa ibiddaa dhaqqabe kanaan miseensi maatii lubbuun hafe abbaa ijoollee qofadha.

Innis osoo maatiisaa baraaruuf jedhuu miidhamuusaatiin gara hospitaalaa geeffameera.

Sababni ka’uumsa balaa kanaa qoratamaa jira.

Qondaltonni naannichaa wanti balaa kanaaf sababa ta’uu danda’u akka hin turre ibsaniiru. Isaanis miidiyaa US’f akka ibsanitti adda citiinsi tajaajila elekitiriikii sababa ta’uu mala jechuun dubbataniiru.

Manni magaalaa Kiliintan keessatti argamu kan magaalaa guddoo Jaaksan irraa fageenya km16’tti argamu kun bara 1951 ijaarame.

Haati umurii waggaa 33 barsiistuu mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa turte. Ijoolleenshee dhiironni afurii fi intalli tokko ganna 1- 15 akka ta’an qondaltonni ibsaniiru.

“Namoota gaarii turan… Ollaa hundi balaa dhaqqabeen gadda guddaa keessa jira,” jechuun ollaansaanii ‘NBC News’tti himaniiru.

Ijoolleen shan kutaa ciisichaa tokko keessatti yoo argaman; haatiifi daa’imni tokko immoo kutaa biraa keessatti kan argaman jechuun hojjataa balaa ibiddaa kan ta’an Jeef Bilaakleej ‘New York Times’tti himaniiru jedha gabaasni BBC..

Akka hojjataan kun jedhanitti abbaan ijoollee osoo maatiisaa balaa kana jalaa baraaruuf jedhuu kan miidhame.

Hojjattoonni balaa ibiddaa waan mudate kana to’achuuf daqiiqaa 40 kan itti fudhate.

Yeroo isaan iddoo balaan kun mudate gahan abbaa “yaaddoo fi dhiphina” keessa jira ture argan jechuun hogganaan komnikeeshinii magaalaa Kiliintan Maark Joones ibsaniiru. “Iddoo balaa kun dhaqabe dhiisee deemuu hin barbaanne… Waa’ee maatiisaa baay’ee yaadda’ee ture.”

Bulchiinsi magaalatti fuula Feesbuukii isaarratti “guyyaa hamaa” jechuun maxxanseera: “Nutis hawaasni keenya kadhannaa fi gara laafummaan isaan bira akka dhaabatan gaafanna.” jedheera.

 

Facebook Comments