IGAD dhaabbata cimaa dorgomaa gochuuf akka hojjetan Dooktar Warqinaa Gabayyoo dubbatan

OBN Amajjii 29, 2012 – IGAD dhaabbata cimaa dorgomaa gochuuf akka hojjetan Barreessaa Olaanaa haaraa dhaabbatichaa dubbatan.

Barreessaa Olaanaa IGAD ta’anii kan muudaman Dooktar Warqinaa Gabayyoo dhaabbaticha dhaabbata cimaa ta’ee akka bahuuf ciminaan kan hojjetan ta’uu ibsaniiru.

Waggaa 34 oliif biyyoota Afrikaa Bahaa miseensa godhatee hojiilee kutaalee biyyattii hunda hojjechaa kan ture IGAD Barreessaa Olaanaan haaraan akka muudameef ni yaadatama.

Erga Barreessaa Olaanaa IGAD ta’anii muudamanii naannoo ji’a lamaa kan guutan Dooktar Warqinaa Gabayyoo kaayyoon isaanii inni duraa dhaabbaticha dhaabbata cimaa gochuu ta’uu dubbataniiru.

Hojiilee kanneen keessaa dhimmoota bulchiinsaafi gurmaa’insaa haala haaraan hojjechuudha jedhan.

Biyyoota Afrikaa Bahaa saddeet miseensa kan godhate IGAD gurmaa’insa isaafi seerota turan yeroon fooyyessuu barbaachisu amma ta’uus dubbataniiru.

Akka ibsa barreessichaatti dhaabbattichi hojjettoota 480 ol kan qabu yoo ta’u, gurmaa’insi haaraan yemmuu godhamu miseensota biyyoota kana hunda keessaa bahan xiyyeeffannoo keessa galchanii kan hundeessan ta’uus hubachiisaniiru.

Facebook Comments