Itiyoophiyaan Konfiraansii bunaa Idil-Addunyaa qopheessite.

Itiyoophiyaan Konfiraansii bunaa Idil-Addunyaa qopheessite.

 

 

 

OBN Amajjii 28,2012-Itiyoophiyaan Konfiraansii bunaa Idil-Addunyaa qopheessite.

Konfiransichi mata duree “Buna biyya argama isaarraa” jedhuun taa’ama.

Konferansiin kun Finfinnee Galma bar-kumeetti kan qophaa’e yoo ta’u, agarsiisaa fi baazaariin bunaas ni dhiyaata.

Sagantaa kana irratti buna Itiyoophiyaa sadarkaa addunyaatti beeksisuuf Loogoo fi Biraandiin buna Itiyoophiyaas ni beeksifama.

Paarkii bunaa sadarkaa biyyaatti ijaaramuufis dhagaan bu’uuraa ni kaa’ama jedhamee eegama.

Abbaan Taayitaa Bunaa fi Shaayii Federaalaa erga hundeeffame kofiransii Bunaa Idil-Addunyaa yeroo lammaffaaf qopheessuu isaati.Leensaa Baqqaalaatu gabaase.

Facebook Comments