Sa’udi Arabiyaan garee kubbaa miillaa dubartootaa hundeessuuf

OBN Gur. 18,2012- Sa’udi Arabiyaan garee kubbaa miilaa dubartootaa hundeessuuf kan isheen murteessite erga dubartoonni akka isteediyoomii seenan iyyamtee waggaa lama boodadha.

Sa’uudiin biyyoota galoo galaanaa keessaa biyya yeroo jalqabaaf dubartoonni isteedoomii seenanii tapha ilaaluu akka danda’an iyyamteedha.

Gareen kubbaa miilaa dubartootaa kun magaalaa Riyaadiifi magaalota biroo lama keessatti ni taphata.

Tarkaanfiin garee kubbaa miillaa dubartootaa hundeessuuf fudhatame kun fooyya’iinsa jireenya hawaasummaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa tokkodha jedha gabaasni BBC.

Mootiin Sa’ud Arabiyaa Mohammad bin Salmaan biyya duudhaa duriitti cichitee jiraattu Sa’udii keessatti fooyya’iinsa gama hundaan fiduuf kutannoon akka hojjetan waggaa lama dura ibsanii turan.

Namoonni mirga dubartootaaf quuqamanii hojjetan mirga dubartoota Sa’uudii kabachiisuuf ammallee hojii baay’eetu hafa jedhan.

Qondaaltonni Sa’uudii tarkaanfiin kun hirmaannaan dubartootaa damee ispoortii keessatti cimsuuf kan fudhatameedha jedhan.

Federeeshiniin ispoortii Sa’uudii Arabiyaa akka jedhetti gareen kubbaa miillaa dubartootaa hundaa’uunsaa dubartoonni dandeetti ispoortii keessatti qaban fayyadamuun damee kana akka guddisaniif ga’ee olaana agumaacha.

Dubartoonni isteediyoomii seenaniii kubbaa ilaaluun kan iyyamameef bara 2018 ture.

Baruma kana keessa dubartoonni akka hin konkolaachisneef qoqqobbiin waggoota kurna hedduuf kaa’amee ture irraa ka’e.

Bara darbe dubartoonni dhiiraan osoo hin dabaalamin qofaasaanii manaa ba’uufi gara biyyoota alaattillee imaluu akka danda’an iyyamamee ture.

Hawaasa keessatti dubartoonni qoollifatamuu yookiin adda ba’anii taa’uu qabu seerri jedhus ka’eera.

Ta’us garuu wayituma mootummaan rifoormii gaggeessaa jiru kanattillee dubartoonni bebbeekamoon kanneen mirga dubartootaaf quuqaman hedduun hidhamaa jiru.

 

Facebook Comments