Ilaalachi Ameerikaan hidha guddicharratti qabdu madaalawaa miti jedhan miseensonni mana maree Ameerikaa.

OBN Gur. 26, 06 2012- Ilaalachi Ameerikaan hidha guddicharratti qabdu madaalawaa miti jedhan miseensonni mana maree Ameerikaa.

Hidha guddichaa Itoophiyaa irratti mootummaan Ameerikaa ilaalchii qabdu madaalawaa akka hin taane miseensonni mana mare Ameerikaa dubbataniru.

Miseensi mana maree kan ta’ee Isteeveen Horiisifoordi walgahii kana irratti argamun ministiraa maallaqaa Ameerikaaf gaaffii dhiyeessaniin bakka Ameerikaa fi Baankiin adduunyaa argamaniitii Itoophiyaa Ejiipti fi Sudaan gidduutti marin gaggeeffama turee madaalawaa, sagaleen hunda isaanii dhagahamuun gammadoo akka ta’an himani, Ameerikaan maal hojjecha jirti jechuun isaan falme.

Isteeveen ana akka natti fakkaatuutti Ameerikaan hidha guddichaa Itoophiyaa irratti ilaalcha madaalawaa dhiyeessu qabdi, biyyoota sadaniif jechuun dursaa kennuu kan qabdu fedhii Itoophiyaa, Ijiipt, Sudaan ta’uu qaba.

Ameerikaan ilaalacha madaalawaa dhiyeessa waan hin jireef Itoophiyaa irraa dhibbaa gessisaa jirti jechuun irraa deddeebiin gafaataniru.

Ministeeri Dhimmaa Alaa Itoophiyaa hojii hidha bishaan guutuu fi hojiin humna omishuu jalqabamu ilaalachiisee ibsa ministirii maallaqaa Ameerikaa dhiyeessee akka hin fudhannee kan ibsan miseensi mana maree kun kanaafu, Mootummaan Ameerikaa sagaleen hunda dhagahamuun biyyoota kanneen gammaachiisuuf yoo hojjetamee Itoophiyaan gara marii kanatti ni deebiitti jechuun amanta qaban ibsaniru.Maddi keenya DhPI ti.

Facebook Comments