Ingilaandi weerara vaayiraasii koroonaa ittisuuf hojjettoota ishii soorama bahaniif waamicha taasifte

Ingilaandi hojjettoota hakiimotaafi narsoota soorama bahan Ingilaandiifi Weelsi jiraatan kuma jahatamii shan weerara vaayiraasii koroonaa ittisuuf gara hojiitti akka deebi’an waamicha dhiyeessite.

Qondaaltonni olaanoo biyyaattii ogeeyyiin kunneen to’annoo tatamsa’ina vaayiraasii kanaaf adda durummaan barbaachisu jedhan.

Haaluma walfakkaatuun Iskootilaandi ogeeyyii fayyaa waggoottan sadi keessatti biyyaa bahan gara Sirna Fayyaa Biyyaaleessatti akka dabalaman waamicha dhiyeessiteetti.

Dabalataanis Ingilaandi keessatti hojjettoota soorama irraa gara hojiitti deebi’aniif deeggarsi mindaa akka taasifamuuf Chaansilariin biyyattii murteesseera jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments