Biyya namootni 2,000 ol koronaavaayirasiin jalaa du’uu dhoksite

OBN Ebla 20, 2012- Indoonizhiyaatti lubbuu namoota 2,200 olii koronaavaayirasiin darbuus biyyattin hin gabaasiin hafte jedhe Rooyitars.

Ta’us biyyatti keessatti namoonni 10,000 hin caalle vaayirasichaan qabamuu fi lubbuun namoota 765 darbuu qofa beeksifte.

Ogeeyyiin garuu,qorannoon biyyatti gaggeessitu xiqqa ta’usaatiif malee,lakkoofsi namoota qabamanii fi du’anii kan ibsame caala jedhu.

Biyyoota guddataa jiran hedduu keessatti lakkoofsa namoota koronaavaayirasiin du’anii fi qabamanii xiqqaatu gabaafame jedheera BBCn.

Karaa biraatiin ammoo tatamsa’ina koronaavaayirasii guutummaatti to’adheera kan jette Niwu Ziilaandi Kibxata uggura sochii keessaa bahuu eegalte.

Biyyattiin guyyaa kaleessaa ‘lola koronaavaayirasii injifachuu’ labsite.

Sochiin ijaarsaa, daldalaa fi barnootaa akkuma duraan turetti deebi’ee itti fufuu eegaleera.

Namoonni sababa weerara vaayirasii kanaatiin hojii dhaabanii 400,000 ta’an har’a hojiitti deebi’anii jiru.

Biyyattiin walumaagalatti namoota vaayirasichaan qabaman 1500 qabdi. Namni jalaa du’e 19.

Milkaa’ina argameef adda of baasuu lammilee biyyattii fi daangaa cufachuun na gargaare kan jettu Niwu Ziilaand qoodni hoggansa MM biyyattii Jasiindaa Ardarni salphaa akka hin taane himama.

Ministirri Muummee Jasinndaan biyyattiin uggura keessaa bahuu eegaltullee “ammallee guutummaatti bosona keessaa baanee hin jirru” jechuun lammileen biyyattii akka of hin daganne dhaamanii jiru.

Hanga danda’ame namoonni manuma isaanii taa’anii akka hojjetan dhaamaniiru.

Facebook Comments