Diroogbaafi Eetoon doktoroota ‘talaalliin Covid19 Afrikaatti dura yaalamuu qaba’ jedhan balaaleffatan

OBN Bit. 25,2012- Taphattoonni kubbaa miilaa Afrikaa kilaboota biyyoota Awurooppaa keessatti gurra guddaa qaban Diidiyeer Dirgoobaafi Saamu’eel Etoon, doktoroota Firaansi talaallii koronaa yaaluun dura Afrikaatti jalqabamuu qaba jedhan balaaleffatan.

Doktoroonni Firaansi lama marii dhimma koronaavaayiras TV irratti taasisaniin, yaaliin talaallii jalqaba Afrikaatti taasifamuu qaba jedhan.

Yaada isaanii kanaafis, doktoroonni kunneen baayyee qeeqamaa kan jiran yoo ta’u, taphattoonni bebbeekamoo kubbaa miilaa Afrikaa Diidiyeer Diroogbaa fi Saamu’eel Etoos jabduu qeeqan.

“Afrikaan laaboraatoorii yaalii miti; lammileen Afrikaas hantuuta laaboraatoorii keessaa miti,” jechuudhaan Diroogbaan fuula Twitter isaarratti barreesse.

Taphataan kubbaa miilaa duraanii Kaameruun Saamu’eel Etoo gama isaatiin doktoroota kunneeniin, “warra nama ajjeesan” ittiin jedheera.

Yaadni doktoroota kunneeniis garewwan sanyummaa mormaniin hedduu irratti duulameera.

Marii Firaansi keessatti buufata TV guyyoota muraasa dura Dr. Jiin Pool Miiraafi Dr. Kamiil Loochit irratti dhiyaatan kana namoonni miidiyaalee hawaasummaa irratti hedduu waliif daddabarsaniiru.

Doktoroonni kunneen akka jedhanitti, qorannoon HIV/AIDS baayyeen isaa kan gaggeeffame Afirikaa keessatti ta’uu isaarraan kan ka’e yaaliin talaallii Covid-19 tiis jalqaba ardittiirratti taasifamuu qaba jedhaniru.

“Yaalii kana gochuu kan qabnu Afrikaatti mitii? Bakka maaskiin fuulatti godhatanillee hin jirre, bakka wallaansi fayyaa hin guddanne keessatti, yoo arganuu dadhabanillee meeshaan deebisuu dandeessisu bakka hin jirretti ta’uun irra hin jiraatuu? Akkuma qorannoon AIDS lammileen Afrikaa daldala saal-qunnamtiirratti yaalame jechuudha.

“Yaaliiwwan kana kan taasifnu haala baayyee hamaa ta’een saaxilamoo waan ta’aniifi ofii isaaniirraa ittisuu akka hin dandeenye waan beeknuufidha,” jechuun doktorichi tokko yeroo dubbatu doktorri biraan Wiirtuu Wallaansaafi Inistitiyuutii Fayyaa Firaansirraa dhufe Kaamiilis sirriidha qorannoowwan walfakkaatan Afrikaa keessatti gaggeefamuu qabu jechuun yaada isaa cimsan.
Dhimmichi walfalmisiisaa ta’uu isaatiin walqabatee Inistitiyuutiin Fayyaa sun dogogora hiikkachuudha jedheera.Maddi:-BBC

Facebook Comments