Feesbuukiin odeeffannoowwan sobaa vaayirasii koroonaa walin walqabatan saaxiluuf.

OBN Ebla 10, 2012- Feesbuukiin odeeffannoowwan sobaa vaayirasii koroonaa walin walqabatan saaxiluuf.

Feesbuukiin namoota waa’ee vaayirasii koroonaa irraatti odeeffannoo sobaa dubbisaan, ilaalaanifi akkasuumas ergaa namaa biraaf dabarsan akeekaachisa erguuf akka ta’e beeksiseera.

Dhaabbanni Fayyaa Adduunyaa vaayirasii koroona ilaalchisee odeeffannoowwaan sobaa kana itti wamama ”infodemic” jedhu kenneera.

Feesbuukinis odeefaannowwaan sobaa kana to’achuuf hojiimaata haaraa hojii irraa akka olchuu beeksiseera.

Qorannoon tokko akka ibsuutti odeeffaannowwaan sobaa vaayirasi koroonaa walin walqabatan gara fuula feesbuukiin akka raabsaman himeera; kessumayyuu odeeffannoon sobaa afaan Ispeenitin darbuu hedduu akka ta’es ibseera.

Akka BBCn gabaaseetti, teessoon isaa Kaalifoorniyaa kan ta’e dhaabbanni feesbuukii torbee dhufu irraa jalqabee fuula oduuwwaan garaagaraa irratti akeekaachisa kan dabaarsuu ta’as jedhameera.

Akeekaachisni kunis odeeffannoo sirrii akka argatanif gara fuula feesbuukii Dhaabbata Fayyaa Adduunyaatti kan gessuu ta’a.

Dubbii himaan Feesbuukii akka jedhanitti namoota odeeffannoon sobaa qaqqabee odeefannichii soba akka ta’e irraa gahan fuulaa feesbuukiin alattii namoota biro waliin odeefannoo waljijjiruun akka danda’amuuf hojiin hojjatameera jedhan.

Qoorannoo kana kan kalaqees garee falmaa mirgaa namoomaa “Avaaz”jedhamuudha.

Odeefannoowwan sobaa qoorattonni kun irraa gahaniis vaayirasiin koroonaa nama gurraacha hin qabu isa jedhu fi keemikallii kilooriinday oksaayid vaayirasii koroonaa ni ajjeessa isa jedhudha.

Facebook Comments