Hattoonni doolara miliyoona 25 erga hatan booda guyyaa lamaan booda deebiisan

OBN Ebla 14, 2012- Hattoonni erga karaa inatarneetiin fayyadamuun maallaqa doolaara Miliyoona 25 ykn paawundii miliyoon 20 ta’u erga hatanii guyyoota lamaan booda karaa ‘crypto-currency’ tiin deebiisuun isaanii barame.

Galmeewwan akka mullisaniitti maallaqichi maallaqa ‘crypto-currencies’ jedhamuun beekamu adda addaatiin karaa DForce kan Chaayinaatti bu’ureeffateen baafamee ture.

Fakkeenyaafis, dolaarri miliyoona 10 ta’u haala mallaaqa bifa ‘Ethereum’ tiin fudhatame. Milioonni 10 biraa ammoo haalaa saantiima dijitaalaatiin kan dolaara Ameerikaatti hidhata qabuutiin hatame. Miliyoonni 4 hafe ammoo haala maallaqa gara biraatiin baafame jedhameera.

Maallaaqni hatame kunis irra jirreessi isaa kan deebiifame yoo ta’u, wayita deebiifamu garuu gosti maallaqichaa geedaramuun himame.

DForce tajaajila intarneetii fayyadamtooti akka namoota gara biraa waliin raawwataniif dandeessisuudha.
”Jarreen karaa intarneetiin hanna raawwatan (hackers) nu quunnamuuf yaalanii turan. Nutis isaan waliin marii eegaluuf yaadaa turrre,” jechuun barreesseera hundeessaan DForce Mindaa’oo Yaang battaluma hanni raawwatamee tureetti guyyaa Dilbataa.

“Gochaan kunis fayyadamtoota keenya qofaa kan hubu osoo hin taane, sharikootaafi kanneen alaa waliin hundeessaniis ni miidha. Keessattuu ana akka dhunfaatti baayyee na miidha. Hannaa kanaanis qabeenyaawwan kiyyaa hatamaniiru,” jedhee ture.

Mr Yaang haala kanarratti balinaan ibsa kan kennan ta’u harra waada galaniiru.
Dhaabbileen nageenya intarneetii irratti hojjatan akka jedhaniitti, qaamni maallaqicha baasees sirnicha akka waan maallaqni biraa ol kaa’ameetti goyyoomsuun ture jedhaniiru. Maddi:-BBC

Facebook Comments