Pireezedantiin Ameerikaa imala gara Amerikaatti taasifamu hunda yeroof weerara vaayirasii Koronaaf jecha dhorkaniiru.

Pireezedantiin Ameerikaa imala gara Amerikaatti taasifamu hunda

Pireezedantiin Ameerikaa imala gara Amerikaatti taasifamu hunda yeroof weerara vaayirasii Koronaaf jecha dhorkaniiru. hunda yeroof weerara vaayirasii Koronaaf jecha dhorkaniiru.

Pireezedantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp weerara vaayirasii Koronaa to’achuuf namnii kamiyyu gara Ameerikaatti akka hin seenne hojiirra oolmaa isaa kan ajaju akka mallatteessan toora tiwitarasaanirratti barreessan.

Toora tiwitarasaanirratti ‘’diinni ijaan hin mul’anneen nu haleelaa jira’’ jedhanii koronaavaayirasii ibsan.

Itti dabaluunis, ajaja kana dabarsuun kan barbaachiseef fayyaa lammilee Ameerikaa qofaa miti,carraa hojii lammilee Ameerikaas tiksuuf akka ta’ees ibsan. Ajajni Tiraamp kun halkan qixxee Wixatti bari’u dura ibsame. Gorsitoonni Tiraamp garuu imalli gara Ameerikaatti taasifamu akka adda citu barbaadanis uraniiru.

Ammatti odeeffannoon bal’aa himame hin jiru garuu, ajajni pireezedant Tiraamp dabarsuuf jiran kan dhaga’ame, weerarri dhibichaa gadi cabee biyyattin deebitee banamuu qabdi jechuun Waayita haawus wayita falmaa kanatti jirutti barreessan.

Murtoon Tiraamp kun eenyuun kallattiin akka miidhu ammaaf hin baramne.

Ameerikaan duraanu karaa daangaa Kanaadaa fi Meeksikoo imala hin barbaachifne amma walakkeessa ji’a dhuftuutti akka adda citu waliif galaniiru.

Imallii biyyoota Awurooppaa fi Chaayinaarra gara Ameerikaatti taasifamu duranii dhorkameera garuu barattootni ,imaltoonni hojiiwwan bizinasiif Ameerikaa dhaqanii fi viiizaa yeroo gabaabaan biyyatti seenan garuu dhorkaa baherraa bilisa.

Ameerikaatti namoonni 782,159 vaayirasii Koronaatiin wayita qabaman, namoonni 41,816 vaayirasichaan lubbu dhaban.

Akka gabaasa BBCtti,Labsii yeroo muddamaa labsamettii gargaaramuun karaa Ameerikaan Meeksikoo daangessituun godaantota hin galmoofne biyyatti keessaa baafamaniiru.

Facebook Comments