Awustiraaliyaan saffisa intarneetii isa guddaa galmeessifte

OBN Caamsaa 18,2012- Qorattoonni Awustiraaliyaa saffisa intarneetii isa guddaa galmeessuu isaani himan.

Gareen yunivarsiitiiwwan Monaash, Iswiinbarn fi RMIT irraa walitti dhufan saffisa intarneetii sakandii tokko keessatti daataa teeraabaayitii 44.2 tajaalilaaf oolchuu himan.

Kana jechuun fayyadamtoonni, fiilmiiwwan qulqullina guddaa qaban 1000 sakandii tokkoo keessatti gaditti buufachuu (download) danda’u.

Akka Ofcom jedhutti, UK keessatti saffisni amma jiru sakandii tokko keessatti meggaabaayitii 64(Mbps) dha. Inni amma galmaa’e kun kanarra baayyee saffisaadha.

Awustiraaliyaan saffisa intarneetiin biyyoota addunyaarraa sadarkaa gidduugaleessaa irratti argamti. Konneekshiniin harkifachuun immoo waan fayyadamtoonni himatanii dha.

Qorattoonni saffisa amma arganne kana kan fiduu dandeenye meeshaalee kana duraa kan telekoomi keessa turan meeshaa ‘maayikirookoomb’ jedhamuun bakka buufneeti jedhan.

Maayikirookoombiin kun laboraatooriin alatti meeshaalee duruumaan jiran irratti yaalame.

Hojjettoonni yeroo biyyi cufamtee jirtutti saffisni intarneetii isaan yaadessee ture. Manneen baayyeetti funyoo biroobaandii galchuuf yuroo miiliyoona 10 ramadame.

Daataan kun haala kanaan warreen hojjetaman keessa isa guuddaa dha jedhameera. Gareen Awustiraaliyaa kun argannoon isaanii intarneetiin gara fulduraatti maal fakkaachuu akka danda’u abdii kennas ni akeekas jedhan.

Biil Korkoraan Yunivarsiitii Monaashitti barsiisaa saayinsii kompitaraa yoo tahan, jireenyi ammayyaa hanguma intarneetii barbaadaa adeemu kuni jijjiirama guddaa uuma jedhan.

Jijjiirama guddaa

Yeroo weerara kanatti biyyi akkanatti cufamuun tajaajilli intarneetii balaaf akka saaxilamu taasiseera.

”Amma tajaajilli kun waggaa tokkoo fi lama keessatti guddachuu akka danda’u kun agarsiistuu dha. Namoonni intarneetii hojii fageenya irraa hojjechuufi fi namootaa waliin wal arguuf itti fayyadamu,”

”Kuni immoo waa’ee tajaajila Netfiliiks bashannanaaf fiilmii itti ilaalan odeessaa jirra miti. Daataan kun geejjiba, fayyaa, barnoota fi daldala illee deeggaruu ni danda’a,” jedhan.

Piroofeesar Deeviid Moss yuunivarsiitii Iswiinbarn irraa ”kuni tarkaanfii guddaa dha,” jedhu.Maddi:-BBC

Facebook Comments