Gamtaan Awuurooppaa Itoophiyaa tartee biyyoota mallaqaa karaa seeraan ala sochosan kessaa haquu beeksise.

OBN Ebla 30, 2012- Gamtaan Awuurooppaa Itoophiyaa tartee biyyoota mallaqaa karaa seeraan ala sochosan kessaa haquu beeksise.

Haaluma kanaan biyyoonni biroo 4 immoo tartee biyyoota mallaqaa karaa seeran ala sochosan keessaa galaniru.

Gamtiichi Itoophiyaa tartee biyyoota mallaqaa karaa seeraan ala sochosan keessaa kan haqe carraaqqi biyyaattin sosochii mallaaqaa kara seeran ala fi shoororkeesuummaa ittisuuf taasiftuun akka ta’es ibseera.

Tuuniziiyaanis biyya Itiiyoophiyaa waliin maqaan ishee tarte biyyoota mallaqaa karaa seeran ala sochosan keessaa haqamteedha

Kara biraatin immoo Gaanaa,Mooriishiyas,Ziimbaabuwee fi Ugaandaan tartee biyyoota mallaqaa karaa seeraan alaan sochosan keessa galu gamtiichi beeksiera.

Kanuma ilaalchisee lakkofsi biyyoota mallaqaa karaa seeraan alaan sochosan 22 gaheera.

Koomiishiiniin Gamtaa Awuurooppaa mana hojii haaraa sochii maallaqaa seeraan ala fi bankoota cimsee ittin to’atuu hundessuu beeksise.

Biyyoonni tartee biyyoota maallaqaa karaa seeraan alaan sochosan keessa galan gargaarsaa Gamtaa Awuurooppaa irraa kennamuu akka hin argannee ibsameera.

Facebook Comments