Xiyaarri waraanaa US ergama icciitii ta’eef furguggifame

OBN Caamsaa 10, 2012- Humni Qilleensaa US rookeetii Atlaas V jedhamtu kan xiyaara X-37B qabatte ergama icciitii ta’eef haala milkaa’aan furguggise.

Rooketiin kun Dilbata darbe ture Keep Kanaveraal irraa kan furguggifamte. Sanbata furguggisuuf yaadamallee, sababa haala qilleensaa mijataa hin taaneef Dilabatatti jijjiirame jedhameera.

Xiyyaarri Orbiitaal Test Veehikil (OTV) jedhamtu kun saatelaayitii tokko gara orbiitiitti bobbaasuun, tekinooloojii akkaataa annisaan shiboo malee ykn karaa elektiroo maaginetik ta’een ittiin darbuu danda’us ni qorata.

Kun ergama xiyaarichaa gara hawaa isa ja’affaadha.

Xiyaarri hawaatti ergamte kun yaadannoo hojjetoota fayyaa adda-durummaan weerara koronaavaayirasii dura dhaabbataniifi warreen weerarichaan miidhamaniif kan ta’udha jedhameera.

Funyaan rooketichaa irrattis ergaan “America Strong” jedhu barreeffameera. [Ameerikaan Jabduudha] akka jechuuti.

X-37B kun sagataa icciitiin isaa eegame yoo ta’u, waa’ee isaa wanti beekamu baayyee muraasadha.

Pentaagoon [Humna Waraanaa Ameerikaa] ergama xiyaara kanaafi humnaafi dandeettii akkamii akka qabu ilaalchisee odeeffannoo muraasa qofaa ture kan kanaan dura ifa taasise.

“Ergamni X-37B kun ergamwwan kanaan dura bobbaafaman kamiyyu caalaatti qorannoowwan gaggeessuuf jira,” jedhanii turan ministirri Humna Qilleensaa Barbaraa Baareet jalqaba ji’a akanaa yeroo yaada kennan.

Qorannoowwan isaa keessaa tokko dhiibbaa raadiyeeshiniin ija sanyiiwwaniifi wantota biroorratti qabu ilaaluudha.

Sagantaan X-37B kun bara 1999 jalqabame. Xiyyaarri kun xiyaarota hawaa (space shuttles) hawaafi dachee gidduu deddeebiyaa turanii bara 2011 keessa hojii isaanii xumuran fakkaatee isaanirra xiqata.

Akkuma xiyaara hawaa duraanii sana qubachuudhaaf gara duubaatti ofirra galagaluun daandii qilleensa keessa balali’urra ni qabata.

Xiyaari kun kampanii Booyingiin kan hojjetame yoo ta’u, orbiitii keessatti annisaa/humna aduu (soolaarii) fayyadama.

Xiyaarri kun meetira 9 dheerata, baalleen/ka’aattuun isaa ammoo meetira 4.57 yoo ta’u ulfaatinsi isaa kg 4,989 kg ta’a.

Xiyaarri jalqabaa Ebla 2010 bobba’ee ergama ji’a saddetiin booda deebi’e.

Ergamni kan baayyee dhiyeenya kanadha jedhame guyyoota 780 orbiitii keessa turee Onkoloolessa 2019 kan xumuramedha. Kun ammoo turtii xiyyaarrii hawaa keessa turu kara waggoota torbaa oliitti guddiseera.

Ergamni xiyaara hawaa miillanaa kun yeroo hangam dheeraa akka turu ifa miti.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments