Erga COVID_19 badee booda biyyoota hawwata turiizimiitiin sadarkaa tokko hanga 7 jiran Foorbiis ifa taasise keessaa Itoophiyaan sadarkaa duraa irratti argamti.

OBN Caamsaa 24, 2012- Erga COVID_19 badee booda biyyoota hawwata turiizimiitiin sadarkaa tokko hanga 7 jiran Foorbiis ifa taasise jira; kana keessaa Itoophiyaan sadarkaa duraa irratti argamti.

Biyyittiin akka hawwata turistii cimtuu taatuuf wantoonni ijoon eeraman, kan jalqabaa irratti wanti taa’e biyyittiin seenaa biyyoota Addunyaa keessatti Amantaa Chiristaanaa hordofuun sadarkaa lammaffaa irratti argamuu ishiiti.

Kan lammata biyyoota Afriikaa keessa biyya Weerara Awurooppaa injifattee bilisummaa ishiin jiraatte ta’uu kaasa Foorbiis.

Sadaffaa irratti argama dhala namaa kan jalqabaa ta’uun ishiis akka carraa gaariitti eerameeraafi.

Kana maleesa qabeenyi uumamaa gara Lixa biyyittii jiru, bakka jireenya sabaafi sablammoota hedduu ta’uun ishii akka turistoota addunyaa biratti fudhatama guddaa argattu Forbiis kaaheera.

Dabalataan biyyoonni akka Iraan, Maayinaamar, Joorjiyaa, Filiippiinsi, Silooveeniyaafi Tuniiziyaan biyyoota torbaan walduraa duubaan taa’anii jiru.

Facebook Comments