Indiyaatti abbaafi ilmi to’annaa poolisii jalatti ajjeefamuun dheekkamsa kaase

OBN Wax. 22, 2012- Biyya Indiyaatti bulchiinsa Kibba biyyattii Taamiil Naaduu jedhamtuutti abbaafi ilmi osoo to’annoo poolisii jala jiranuu ajjeefamunsaanii dheekkamsa ummataa olaanaa kaase.

Maanguddoo umurii waggaa 58 kan ta’an Pii Jayaaraajiifi ilmisaanii gaheessi umuriin waggaa 38 Feeniksii magaalaa Taamii Naaduu kan sababii Covid-19n ugguura jala turte keessatti sa’aatii hayyamaneen ala suuqii keessan saaqxanii jirtu jedhamuun to’annoo poolisiii jala oolfamanii ture.

Isaan boodas abbaafi ilmi kun halkan sana hidhaarratti kan dabarsan yoo ta’u, guyyaa lamaan booda garuu garaa garummaa sa’aatii tokkoo gidduutti lamaanuu ajjeefamaniiru.

Maatiin jara kanneenis mana hidhaa keessatti reebiichi olaanaan irratti raawwatamusaa himaniiru.

Erga ajjeechaan isaanii dhagahamee maaltu uumame?

Erga jarreen kunneen to’annoo poolisii jala oolfamanii dararaan irratti raawwatamuun dhagahameen booda, ummanni tarkaanfiin akka fudhatamu gaaftaa jira.

Miseensoonni mana maree kan garee mormitootaas mormiidhaaf daandiitti bahaniiru. Kana malees, daldaltoonni biyyattii gocha poolisii kana baayyee balaalleefataniiru.

Walumaagalattis, dhimma kanaan walqabatees hawaasni naannichaa ajjeechaa kanarratti haqini akka bahuuf gaafataa jiru. Manni murtii magaalichaas dhimmicha hordofaa jiraachuu himeera.

Poolisoonni jara lamaan to’annoo jala oolchanis gara biraatti kan dabarfaman yoo ta’u, mootummaanis maatiidhaaf beenyaa ruuppii miliiyoona tokko ykn doolaara 13,222 kanfaltii raawwateera.

Dhimmichi midiyaalee hawaasaa irratti qoodamuun xiyyeeffannoo sadarkaa biyyaaleessaa akka argatu ta’eera.

Gocha kana ilaalchisee miirrii hawaasaa maal fakkaata?

Jalqabarratti namoonni baayyeen ajjeechaa Joorji Filooyid kan harka poolisii adiitti ajjeefameen wal bira qabuun maaliif ajjeechaan jara kanneen lamaa dheekkamsa akka hin umne gaafataa turan.

Indiyaa keessatti fayyadamtoonni midyaa hawaasaa hedduun ajjeechaa Jorji Filooyid irratti mormiin akka bahamuuf gaafataa turan.

Haata’u maleee, taatee ajjeechaa lammiilee Indiyaa harka poolisii biyyattii kanarratti hawaasni deebii kennuuf yeroo fudhateera.

Tarii sababiinsaa waan magaalaa xiqqoo jiddugala irraa fagaattee argamtu keessatti raawwatameef ta’u mala jedhameera.

Sababii kanaafu hanga midiyaalee hawaasaa baliinaan qoodaniitti yeroo fudhatee ture jedhame.

Booda keessa garuu baayyinaan qoodamu kan eegale yoo ta’u, dubatrii tokkoos waan taateen kun afaa Ingiliffaatiin hintaaneef qoofa ajjeechaan jara lamaan kun akkasiin gadi qabamusnsaa dhukkubbii natti ta’eera jechuun ibsitee jirti.

Akkasumas miseensoonni poolisii ajjeechaa kana raawwatan yeekkaan himatamuu dhabuun mataansaa dheekkamsaa olaanaa kaaseera. Sirriiyyuu bakka duraan turan irraa gara biraatti geedaraman jechuun qeeqaa jiru.Maddi:-BBC

 

Facebook Comments