Lammiin Naajeeriyaa yeroo gara garaatti dubartoota hudhee ajjeesaa ture to’atame

OBN Ful. 15, 2012 – Biyya Naajeeriyaa keessatti namichi hamaa yeroo garaa garaatti hoteela seenuun dubartoota 15 hudhee ajjeese gocha badii raawwataa ture kana amaneera.

Baayyinni dubartootaa ani “hudhee lipha godhe” 15 qofaadha jechuun poolisiitti yaada isaa kenneera.

Poolisiin qorataa yakkaa Musxafaa Daandariwwaa, “Shakkamaan kun yeroo jalqabaa kanan hudhee ajjeese dubartoota shan qofaadha jedhullee qorannoo yeroo dheeraan booda 15 geessiseera,” jechuun BBC’tti himan.

Shakkamaan kun kan to’annaa jala oolfame, dubartoonni haala walfakkaatuun hudhamanii ajjeefamuun isaanii erga argameen booda hordoffii cimaa taasifameen ture.

Dubartoonni ajjeefaman hunduu osoo siree kutaa ciisichaa hoteelaarra akkuma jiranittidha.

Baayyeen dubartoota shakkamaa kanaan ajjeefaman jedhaman ammoo magaalaa qabeenya boba’aa uumamaan badhaatuu kan taate Poort Harkoorti hoteelota jiran keessattidha.

Dursaa Poolisiifi qorataa kan ta’an Musxafaan akka dubbatanitti, shakkamaan magaalattii sana keessa hoteela gara garaa geessaa salgan isaanii akkamiin akka itti ajjeese ofumaan geessee agarsiiseera.

Magaalattii kanaan alattis bakkawwan biroottis dubartoota ajjeeseera kan jedhan dura ta’aan poolisii kun Laagoos keessatti tokko, Saappeelleetti tokko, Abbaatti tokko, Beeniiniifi Ibaadaaanittis akkasuma dubartoota tokko tokko ajjeesuu isaa amaneera.

Shakkamaan kun dubartoota kanneen hudhee ajjeesuun dura harkaafi miila isaanii jabeessee hidha ture.

Akkaataa inni harkaafi miila hidhee ajjeesu kun walfakkaachuun ammoo qorannoo poolisiin taasiseef gargaarsa godheera jedhame.

Poolisiin namicha shakkame kanarratti qorannoo kan cimseefis torban darbe keessa yakkamaan kun adamsamee qabamuu qaba jechuun jiraattonni karaati ba’anii erga mormii dhageessisaniidha.

Gocha fokkisaa namicha hamaa kana waliin walqabatee hoteelonni hundinuu kaameraa bakka gara garaa taa’ee kan bahee galu waraabuu (CCTV) akka qabaataniifi namoota hoteelatti keessummeeffamuudhaaf dhufan akka galmeessanii qabataniif qajeelfamni darbeera.

Facebook Comments