Fooramiin Innooveeshinii, Saayinsiifi Teeknoloojii Afrikaa gaggeeffamaa jira

OBN Gurraandhala 17, 2012 – Fooramiin Innooveeshinii, Saayinsiifi Teeknoloojii Afrikaa 2ffaafi fooraamiin misooma walitti fufaa Afrikaa 6ffaan Zimbaabuwee Magaalaa Viiktooriyaa Feelsitti adeemsifamaa jira.

Fooramichis dhaadannoo ‘Afrikaan waggoottan kurnan dhufuttti badhaadhinaan jijjiiramti.’jedhuun Gurraandhala 16, 2012 irraa kaasee Zimbaabuwee Magaalaa Viiktooriyaa Feelsitti adeemsifamaa jira.

Kaayyoon fooramichaas Afrikaa sadarkaa ardiitti galma misooma bu’uraa (SDGs-2030) fi sosochi ajandaa Gamtaa Afrikaa (AU-2063) Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii gamaaggamuu, muuxannoo gaggaarii wal jijjiiruufi akkasumas xumura fooramichaarratti yaadota gorsaa miliniyeemii fuulduratti gaggeessuun fooramii hoggantoota misooma bu’uraa Afrikaafi addunyaaf saayinsii, teeknoloojiifi innooveeshinii dhiyyeessuu irratti kan xiyyeeffateedha.

Sirna baniinsa fooramichaa irratti hoggantoonni biyyoota Afrikaa gara garaa irraaa walitti babahan 2000 oli, dhaabbileen miti mootummaa, waldaaleen siivikii, qoratoonni, dargageeyyiin, abbootiin carraa hojii uumaan,Gamtaan Afrikaafi Bakka bu’oonni Biyyoota Mootummoota Gamtoomanii irratti hirmataniiru.

Fooramii guyyoota afuriif turu kanarratti, Itiyoophiyaan Ministeera Saayinsiifi Barnoota Olaanoon bakka bu’amuuun hirmaachaa jirti jedha ragaan Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo irraa arganne.

Facebook Comments