Yaa’iin Dureewwan Gamtaa Afrikaa 33ffaan xumurame.

Gamtaa Afrikaa 33ffaa

Yaa’iin Dureewwan Gamtaa Afrikaa 33ffaan xumurame.

”Misooma Afrikaaf haala mijaawaa uumuun sagalee meeshaa waraanaa balleessuu” mata duree jedhuun guyyoota lamaaf taa’amaa kan ture walgahiin biyyoota miseensa Gamtaa Afrikaa murteelee adda addaa dabarsuun eda galgala xumurameera.

Yaa’ii koree hojii raawwachistuu Gamtaa Afrikaatiin kan raggaasiifame filannoon dhaabbilee gamtichaas yaa’ii dureewwaniitiin fudhatama argate raggaassifameera.

Haaluma kanaan Itiyoophiyaa dabalatee biyyonni 10 miseensa tahuun kan keessatti filataman Mana maree nageenyaa fi tasgabbii Gamtichaa fi muudamni biroon miseensootaa raggaasifameera.

Facebook Comments