Balaan Raashiyaafi Tarkii Siriyaa biraa Afirikaa keessatti uumaa laata?

OBN Caamsaa 26, 2012- Liibiyaan yeroo hamaa goolabaa kan jirtu fakkaattuyyuu biyya wal-waraansa waliiniin raafamaa baate gatii taateef haalli foyya’aa akka dhufu waanti mirkanaa jiru.

Bara darberraa kaasee nama jabaa baha Liibiyaa kan jedhamu Jeneraal Kaaliifaa Haaftaar magaala guddoo biyyattii Tiriippooliidhaan to’achuuf yaalaa ture.

Tarkiin mootummaa Tiriippoolii Mootummoota Gamtoomaniin beekamti argate waliin lolatti makamteetti. Loltoonni Jeneraal Haftaar meehsaalee Raashiyaan gargaartu waliin gara duubaatti deebi’aa jiru.

Ammallee kun lammiileen Liibiyaa nagaa argachuu hin agarsiisu. Biyyi isaanii boba’aan badhaate mirga isaanii akka kabachistu dha abjuun isaanii. Mirgas,nagaas hin qaban.

Warreen mana isaanii hin dhabne weerara Covid19n booda mana isaanii cufataniitu jiru. Haleellaan akka irra hin geenyes sodaatu, waraanichi kiliinikaa fi hospitaala baayyee barbadeesseera.

Lixa Libiiyaattii qofa namooti 200,000 qe’ee isaaniirraa buqqa’aniiru jedha dhaabbati Hiyuumaan Raayits Wooch.

Egereen Liibiyaa maal fakkaata?

Hojjettuun Hiyumaan Raayits Waach Haanaan Saalaah Liibiyaan 2011 irraa qabee biyya abbaa hin qabne taatee jirti jetti.

Qaamoti waraanaa gama kamiinuu jiran namoota nagaa akka malee miidhaa turan,keesumaa gama Jeneraal Haaftaariin haleellaawwan yakka waraanaa tahuu danda’an galmaa’aniiru jetteetti.

Amma amanuuf rakkisus jalqaba yeroo Koloneel Gaadaafiin angoorraa bu’an Liibiyaan egeree gaarii waan qabaattu fakkaatti ture.

Liibiyaan galaana Meditaraaniyaanii waliin daangaa km2000 qooddatti,iddoowwan hambaa seenaa Xaaliyaanii waliin qixxee tahanis qabdi.

Garuu Liibiyaan waggaa kudhan dura kan diigamuu jalqabde ammallee barbadaa’aa jirti.

Erga Koloneel Gaadaafiin aangoorraa bu’anii biyyattiin sirnaan bultee hin beektu. Namoonni itti gaafatamummaa mootummaa gurguddaa irra jiran waan mootumma hunda qabataniitu turan.

Lammiileen Liibiyaa qabsaa’ota ofiin jedhan immoo biyyoota jajjabaa irraa gargaarsa gaafachuuf qophii hin turre.

Biyyooti alaa gama isaaniin immoo erga Gaadaafii buusaniin booda hojii xumurree jedhan.Biyyi akka ijaaramtu gargaaruun seenaa biraa dha. Maddi:-BBC

Facebook Comments