Abbootii qabeenyaa fi hawaasaa daldalaa magaalaa Finfinnee wajjin marii bu’a qabeessa gaggeessuu

Abbootii qabeenyaa fi hawaasaa daldalaa magaalaa Finfinnee wajjin marii bu’a qabeessa gaggeessuu isaanii Kantiibaa Itti Aaantuun Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsan.

Abbootii qabeenyaa fi hawaasaa daldalaa magaalaa Finfinnee wajjin marii bu’a qabeessa gaggeessuu isaanii Kantiibaa Itti Aaantuun Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsan.

Ji’oottan lamaan ganna darbeetti hojiiwwan tola ooltummaa bal’aan hojjatamaa jiraachuus eeraniiruu fuula Feesbuukii isaanirratti.

Hawaasni keenya waan qaburraa qofaa osoo hin taane, isa hin guunnefirraas ta’u waliif qoodee siif jira waliin jechuun ummata waliin jiraatudhas jedhan.

Duudhaan kun wal harkaa fuudhiinsa dhaloota hedduu fi baroota hedduu keessa darbe ta’uus, dhaloonni ammaa kunis seenaa haaraa galmeessiseera jedhan aadde Adaanach.

Dhaloonni kun waan xiqqaarraa hamma isa guddaatti kennuudhaan kan eegalu qofa osoo hin tane xumuruunillee akka danda’amu adunyaafillee kan ittiin agarsiisedhas jedhan.

Hawaasni magaalaa Finfinnee marti, tola ooltonnii fi abbootiin qabeenyaa sababa dhiibbaa weerari COVID 19 kan adunyaa hundi itti qorame uumeen osoo hin dhaabbanne namoota harka qalleeyyiif ‘ isiniif jirra ‘ jechuun toltummaa fi arjoomummaa agarsiiftaniif galata guddaan qabas jedhan.

Yeroo gaariitti waliif hirkoo ta’uun barbaachisaa ta’ullee, wal gargaaruu fi wal cinaa dhaabbachuu onneerraa madde kan ibsu yeroo qormaataatti wal cinaa dhaabbachuu dhas jedhan.

”Bu’aan isaas akka itti fufu bara haaraayaas abdii fi misiraachoo haarayaan itti fufna. Bara haaraa 2013 yomuu simannu “ Finfinnee ifa abdii harayaan “ mata duree jedhuun simannas” jedhaniiru.

Hawaasa daldalaa wajjin tahuun karoora kana ifoomsuu isaaniifis gammachuu guddaatun kan itti dhagayame tahu ibsan.

Karoora kana guutummaa guutuutti dhugoomsuuf jiraattonni magaalaa Finfinnee hundi fi abbootiin qabeenyaa akka Mootiummaa cinaa dhaabbattan itti amanaa sassaabbii deeggarsaa haaraan bara 2013 ifatti banameera jedhan.

Kutaalee magaalaa Finfinnee maratti waan qabnu karaa argame hundaan hawaasni arjoomuun akka hirmaatus waamicha dhiyeessaniiru Aadde Adaanach.

Facebook Comments