Abbootiin qabeenyaa miira abbummaatiin lammiilee jireenya harkaa gara afaanii jiraatan gargaaruuf arjooma agarsiisuun qabeenyi isaanii kan uummataa ta’uu agarsiisuu qabu

"Abbootiin qabeenyaa miira abbummaatiin lammiilee jireenya harkaa gara afaanii jiraatan gargaaruuf arjooma agarsiisuun qabeenyi isaanii kan uummataa ta'uu agarsiisuu qabu"- Kantiibaa Ittaantuun Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech 

“Abbootiin qabeenyaa miira abbummaatiin lammiilee jireenya harkaa gara afaanii jiraatan gargaaruuf arjooma agarsiisuun qabeenyi isaanii kan uummataa ta’uu agarsiisuu qabu”- Kantiibaa Ittaantuun Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech

Mariin abbootii qabeenyaafi hawaasa daldalaa Magaalaa Finfinnee hirmaachise gaggeeffamaa jira.

Finfinneen magaalaa hawaasni harka qalleessi jireenya ulfaataa gaggeessuufi dureessi jireenya irraa hafaa qabu keessa jiraatu waan taateef, inni qabu isa hin qabneef qoodee bara haaraa simachuuf waamichi godhameera.

Keessumattuu Ji’a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta’uun himameera.

Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera.

Waamichi deeggarsa fi gumaacha kun “Finfinneen Ifaafi Abdii haaraan” bara haaraa haa simattu mata duree jedhuun gaggeeffama.

Guyyaa Dhiifamaa,Guyyaa waliin jireenyaa,Guyyaa Ambaasaaddarummaa, Guyyaa Galataafi Guyyaa Abdii haaraa jedhamuun guyyoonni Qaammee shananuu ajoomaafi waan gaarii hojjachuun bara haaraa simachuuf qoqqoodamaniiru.

Waamichi kun waamicha lammii waan ta’eef, abbootiin qabeenya dammaqinaan hirmaachuun qabeenyi isaanii kan uummataa ta’uu mirkaneessuu akka qaban, Adde Adaanech Abeebee dubbataniiru.

Leensaa Baqqalaau gabaase.

Facebook Comments