Barnoota Sirna Gadaa

Sirni dhugoomsuu Barnoota Sirna Gadaa gaggeeffamusaa Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise.

Sirni dhugoomsuu Barnoota Sirna Gadaa gaggeeffamusaa Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise.

Biiroon Barnootaa Oromiyaa Barnoota Sirna Gadaa bara barnootaa 2013tti sadarkaa1ffaa (1-8) keessatti jalqabsiisuuf qophii isa xumuraa irra gahuu ibseera.

Ummanni Oromoo Sirna Gadaa keessatti Seenaa, Aadaa fi Duudhaa boonsaa ta’e kanaan ittiin jiraachaa, wal-hoogganaa, aangoo karaa nagaan walitti dabarsaa dhaloota dhalootatti dabarsaa ture.

Sirni Gadaa kun Sirna Barnootaa Caasaa Mootummaa keessatti hammatamee kitaabni Barnootaa qophaa’ee barnoonni ittiin kennamaa hin turre.

Barnoonni Sirna Gadaa akka gosa barnootaa tokkootti kutaa 1ffaa irraa kaasee bara 2013tti kan eegalu ta’u Biiroon Barnoota himeera.

Dhaloonni Sirna Gadaa kana akka gosa barnootaa tokkootti yoo barate,aadaa walkabajaan waliin jiraachuu, jaalala waliif kennuu fi duudhaa ganamaa gabbifatee, tokkummaa isaa cimsatee waliin jiraachuuf isa gargaara jedheera Biiroon.

Karaa biraan ammoo barnoonni Sirna Gadaa kun tokkummaa sabootaa fi sab-lammootaa bu’uura cimaa irratti ijaaruurra darbee, misooma biyyaa mirkaneessuun itti fufsiisuu keessattis shoora inni taphatu salphaa hin ta’us jedheera Biiroon Barnoota Oromiyaa.

Facebook Comments