Diinagdee Magariisaa Jijjiirama qilleensaa dandamatu uumuuf akka hojjeetu Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjirama Qilleensaa Oromiyaa beeksise.

Diinagdee Magariisaa Jijjiirama qilleensaa dandamatu uumuuf akka hojjeetu Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjirama Qilleensaa Oromiyaa beeksise.

Diinagdee Magariisaa Jijjiirama qilleensaa dandamatu uumuuf akka hojjeetu Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjirama Qilleensaa Oromiyaa beeksise.

Abbaan Taayitaa kun raawwii hojiisaa bara 2012 fi kallattii hojii bara 2013 irratti seektarootasa Godinaaleefi Magaalotaa waliin Adaamaatti mari’ataa jira.

Oromiyaan waggoottan shantamaan darban qabeenya bosonaan badhaatuu taatus, bara 1990’n keessa garuu harka afurii gaditti gad bu’ee ture jedhame waltajjii kanarratti.

Kanaanis hawaasni rakkoo gama maraaf saaxilamaa ture. Ciramuu bosonaan cinaattis warshaaleen aaaraa fi dhangala’aan gad dhiisan rakkoo biraa faalama qilleensaaf sababa ture jedhame.

Rakkoo kana furuufis hojiin misooma sululaa fi biqiltuu dhaabuu hojjetameen amma jijiiramni argamuu Hoogganaan Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjirama Qilleensaa Obboo Seyfaddiin Mahaadii kan himan.

Bara 2012 hojii bosona daangessuun kunuunsuu, biqiltuu dhaabbatu fi sulula misoomee kunuunsuu,bu’aa bosonaa dhimmaa barbaadamuuf oolchuu hojjetamuu himan.

Bara 2013 kanas to’annoo fi hordoffii warshaalee cimsuu, warshaaleen magariisummaa naannoo isaanii akka eegan Komishinii Tuurizimii Oromiyaa fi Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa waliin dhimma Turizimii irratti qindoominaan akka hojjetamu himan.

Keemikaalota adda addaa kan waggoota heddu kuufaman maqsuunis akkasuma hojii barana xiyyeeffannaan hojjetamu jedhan Obbo Seyfadiin.

Milkaa’ina karoora kanaaf tumsi seektaroota dhimmi kun ilaallatuu murteessaa waan ta’eef qindoominaan yaa hojjennus jechuun dhaaman.

Zinnaash Guddissaatu gabaase.

Facebook Comments